"Een appeltje voor de dorst"

Print
"Een appeltje voor de dorst"

Een appeltje voor de dorst

Riemst -

Ieder jaar maakt de gemeente de rekening op van het financieel beleid van het voorgaand jaar. De gemeenteraad keurde deze van 2011 goed op de zitting van 10 september jl.

Het resultaat in de gewone dienst (de courante uitgaven en inkomsten zeg maar) was niet minder dan 4.

370.000 euro. Dit is 26 % van het totale begrotingsbedrag. Het resultaat van de buitengewone dienst (voornamelijk de investeringen) viel voor 2011 tegen: - 1.440.000 euro.

Jan Peumans, schepen bevoegd voor Financiën: “Dit wordt niet veroorzaakt door een structureel tekort maar door het uitblijven van een aantal toelagen van de provinciale, Vlaamse en federale overheid. Tegelijk zijn een aantal verkopen van gronden die geprogrammeerd stonden voor 2011 door allerlei omstandigheden uitgesteld naar dit jaar. In totaal verwachten wij zodoende nog ongeveer voor 3.500.000 euro aan inkomsten met betrekking tot 2011 te recupereren. Dit is een uitstekend resultaat, zeker als je weet dat de gemeente Riemst kampt met enkele structurele handicaps.”

Door de verouderde dorpskernen en een relatief “arme” bevolking (geen dure residentiële wijken) levert 1 % personenbelasting of 100 opcentiemen onroerende voorheffing beduidend minder op dan bij de andere gemeenten.

Jan Peumans: “Slechts één voorbeeld: indien onze opcentiemen onroerende voorheffing evenveel zouden opbrengen als de overige Vlaamse gemeenten met een gelijk aantal inwoners zouden wij ieder jaar 1.100.000 euro meer aan inkomsten hebben dan momenteel het geval is. Dit is bijna het dubbele van het totaal van de eigen gemeentebelastingen!”

Maar ook vanuit het gemeentefonds (d.i.de toelage die de Vlaamse overheid toekent aan alle gemeenten en steden voor hun dagelijkse werking te ondersteunen) wordt Riemst –proportioneel gezien- karig bedeeld.

Jan Peumans: “Het overgrote deel gaat naar de grootsteden Antwerpen en Gent, die samen reeds 40 % voor hun rekening nemen. Dan volgen de 11 centrumsteden. En wat overblijft krijgen de overige (295 !) gemeenten. Om dit op te vangen werkt de Vlaamse overheid aan een plattelandsfonds dat er voor moet zorgen dat ook kleinere gemeenten een groter stuk van de koek krijgt maar dat is nog even afwachten.”

Anderzijds, aan uitgavenzijde doet Riemst het beter dan de gemiddelde Vlaamse gemeente (met zelfde inwonersaantallen): personeel : 10 % minder uitgave. Werkingskosten : 22 % minder.(in 2011 is er een verlaging van 7% gerealiseerd van de werkingskost t.o.v.2010!)

Jan Peumans: “Door de aangehouden inspanning op financieel vlak, kan onze gemeente ieder boekjaar (binnen de ”gewone dienst”) afsluiten met een positief resultaat tussen de 3 en 4 miljoen euro. Het resultaat van de buitengewone dienst schommelt iets meer maar ook daar zitten we globaal gezien over meerdere jaren goed.”

Bovendien is er reservepot aangelegd van 2.150.000 euro voor zwaardere tijden (die gelet op de pensioenproblematiek, de duurdere energiekost, duurdere leningen en verminderde inkomsten door de verslechterde economische toestand zeker op ons afkomen). “Ons appel(tje) ligt dus klaar”, aldus Peumans.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio