Blèf Hôessêls kalle

Top 10 Hôessëlse dialekwjod

gëboerëntôemmël : regelmatige, aangename, gezellige buren samenkomst Bij Nèt op Brôek, dwô kènnë zë nog iet van gëbôerëntôemmël.

zèndèètëg : trek hebben in iets, goesting hebben in iets…… lekkers of.. Wij ich oos Mërieke vërwaachdë, wo’s ich altijd zèndèètëg èn appëlsienë.

Paul Achten Paul

nauzëmenkë : een mannelijk persoon die zin heeft om zich iets, (wat nieuw op de markt is verschenen) aan te schaffen De i-pad wo’s nog nie lang aut, mer Jef hô h’m toch wol… wo’n nauzëmenkë !

mattëloi : gesukkel Wo’n mattëloi mèt dij twee aa minskës bëdeen, dat gëlùf zjë nie.

sjattëpoemël : lieveling, schatje Ma, Zjullëkë, zjiè zit toch ’n ech sjattëpoemëlkë, zuu.

foddëlèètëg : onverzorgd, erg slordig, slecht gekleed Wij foddëlèètëg loep Lewie toch wol op dë kèrmës rond.

trôemmëlnoen : opgewarmd middag- of avondeten Ja man, dat kump të van aa wier pintjës zit go’n pakke, ’t zal trôemmëlnoen jonnë.

pratkôek : iemand die pruilt of nukkig is Kik h’m dwô wier èns zittë prattë, da’s mich toch në pratkôek!

vùr froistùnswil : om fraai (goed) te staan bij iemand, voor de goede verstandhouding, omdat het niet anders kan Ich go’n, mer tjiè m’n goestëng nwô dij braulëf……..enfin vùr froistùnswil.

brùdzôtëghèts : broodzat, overweelde Dij go’n ’n nau kjùkkë zèttë èn dij aa ès nog wij nau, da’s puur aut brùdzôtëghèts.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio