Wat goed is voor de mensen

Print
Wat goed is voor de mensen

Wat goed is voor de mensen


---------------------------
België gaat Nederlandse 'flitsscheiding' erkennen. (HBvL 06.07.04.)

Nederlanders kunnen sinds 2001 scheiden via een eenvoudige verklaring bij een notaris of een advocaat; zonder tussenkomst van de rechter.
Aangezien ons land deze 'flitsscheiding' nog niet erkent, krijgen Nederlanders die in België wonen en op die manier gescheiden zijn, af te rekenen met veel onbegrip vanwege ambtenaren van de burgerlijke stand.

Op vraag van volksvertegenwoordigster Liesbeth Van der Auwera gaat Minister van Justitie Onkelinkx akkoord om in België de Nederlandse flitsscheiding te erkennen.
Uit het voorbeeld van de flitsscheiding valt op te merken dat men zo weinig mogelijk de rechter wil vatten bij familiale geschillen.
In België werd op 24.06.04. een 'wetsvoorstel' goedgekeurd dat een bemiddelingsprocedure invoert.(HBvL 25.06.04.) Ook hier wil men geschillen zoveel als mogelijk zonder tussenkomst van de rechter oplossen.
Familieconflicten, ondermeer scheidingsproblematieken, zouden nu al beslecht kunnen worden via een bemiddelaar mocht Minister Onkelinkx per Koninklijk Besluit de bemiddelingscommissie opgericht hebben, en de nodige uitvoeringsbesluiten hebben uitgevaardigd. Het opstellen van uitvoeringsbesluiten bij een wet, is in dit land gewoonlijk een zaak van lange adem.
Maar ook wat de Raad van State betreft zijn pregnante verschillen te onderkennen met de Raad van State in Nederland.
Wie in ons land een geding voor de Raad van State heeft doorlopen en in het gelijk wordt gesteld en een pecuniair rechtsherstel nastreeft, is meestal verplicht de justiële rechter te vatten.
In Nederland niet zo.

"Hier kan worden verwezen naar de mogelijkheid tot toekenning van schadevergoeding waarover de Raad van State in Nederland beschikt. De Nederlandse administratieve rechter kan, in tegenstelling derhalve wat in België het geval is, het bestuur op grond van artikel 8:73 van de Algemene Wet Bestuursrecht veroordelen tot vergoeding van de schade, geleden door het onrechtmatig overheidsbesluit. Het hoeft niet te worden beklemtoond dat die gecombineerde actie tot vernietiging en schadevergoeding veel tijdwinst oplevert. In de memorie van toelichting bij de Algemene Wet Bestuursrecht wordt opgemerkt dat er beoogd werd de administratieve rechter uit te rusten met adequate bevoegdheden, zodat in beginsel geen civielrechterlijke rechtsgang meer behoeft te worden gevolgd", citaat Diane Mareen, uit haar boek "Rechtsherstel door de Raad van State bij weigering van benoeming in overheidsdienst, nr 318, blz 289.(Intersentia)
Wie vandaag het nieuwsbulletin heeft gevolgd, heeft kunnen vaststellen hoe druk verkozenen des volks het in Vlaanderen met zichzelf hebben. De stoelendans is een democratie onwaardig.
Het ontgaat mij niet, en dan mag Stevaert nog zeggen wat hij wil, maar als het over de problemen van de mensen gaat, kunnen we een voorbeeld nemen aan Nederland