Gezinsbelastingen

Emiel Volders - Wijchmaal Peer

Zowel de provinciebelasting als de huisvuil- en rioleringsbelastingen worden

in de begeleidende artikels gezinsbelastingen genoemd.

De belastingpllichtigen kunnen vermindering krijgen wanneer ze onder

het WIGW-stelsel vallen.

Deze belasting wordt echter geheven op een referentiepersoon, en wanneer

deze persoon niet kan genieten van het WIGW-stelse mag de rest van het

het gezin daar wel onder vallen maar heeft het gezin geen recht op de

beloofde verminderingen.

Kindergeld wordt betaald aan de referentiepersoon. Een verhoging kan verkregen

woden wanneer deze referentiepersoon WIGW-genieter is of het kind waarop dit

kindergeld slaat is gehandicapt of mindervalide.

Valt een ouder wel onder dit WIGW-stelsel maar is geen referentiepersoon,

dan kan het gezin dus niet genieten van de verhoging.

Echter voor de berekening van de tegemoetkoming van de mindervalide persoon

wordt wel het ganse inkomen van het gezin in rekening gebracht.

Bijgevolg: de mindervalide of gehandicapte persoon die zelf niet kan voorzien

in een inkomen kan nooit referentiepersoon worden en bijgevolg ook nooit

genieten van de voordelen van zijn minder zijn. Wel mag hij/zij genieten van alle

nadelen van zijn handicap.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer