Politiehervorming en preventieproject

Agressie op school is een hot item. In de discussies over hoe men het best met dit fenomeen omgaat, wordt steevast het belang van vroegtijdige preventie beklemtoond. Voorts heeft men het voortdurend over de "gemeenschappelijke verantwoordelijkheid" van onderwijs, hulpverlening, politie en justitie.

Rik Prenen, Lid nationale coördinatiegroep Mega - Genk

Helaas gaapt tussen het woord en de daad een grote kloof.

Midden de jaren '90 ontwikkelden de politiediensten en de centra voor leerlingenbegeleiding het Mega-project. (Doelstellingen en meer info vinden jullie op www.police.ac.be/htm/mega_nl.htm

Inmiddels is dit project, uitgegroeid tot het grootste project in Vlaanderen en België. Momenteel bereiken we jaarlijks meer dan 20 000 leerlingen. Het project geniet internationale belangstelling en wordt door universiteitsprofessoren als het één van de meest kwalitatieve preventieve programma's in de huidige Vlaamse onderwijspraktijk beschouwd. Voorts stelt men dat het in vele opzichten bantwoordt aan de criteria die vanuit de internationale literatuur worden vooropgesteld.

Wat is nu het probleem?

Welnu, waar voorheen het "Programma Drugs" van het Centraal Bureau der Opsporingen de sensibilisering, de vorming en de coördinatie van het politiediensten (rijkswacht) waarnam, is na de politiehervorming een vacuüm ontstaan. Het preventienetwerk dat door het CBO werd ontwikkeld bestaat niet meer. Sommigen vragen zich zelfs af of politiediensten zich met preventie mogen/moeten inlaten. (Meer blauw onder de mensen. Dat was toch de bedoeling???) Politiemensen met veel knowhow op het vlak van preventie van risicogedrag, vaak opgeleid in het buitenland , werden toegewezen aan lokale politie-eenheden. Veel van die ervaring is teloorgegaan of komt niet meer bij de jeugd terecht.

Het verdwijnen van een nationale coördinatiecel heeft bovendien als gevolg dat er op elk lokaal niveau wordt beslist of en hoe politiediensten zich inlaten met preventie van risicogedrag. Dat betekent dat elke corpscommandant of burgemeester beslist in welke mate capaciteit voor preventie wordt vrijgemaakt. Zo kom je voor de verbijsterende vaststelling dat bijvoorbeeld alle basisscholen van Lommel vorig jaar wilden meewerken aan het Megaprogramma, dat politiemensen overtuigd waren van het nut ervan en bijkomende vorming wensten, dat de Centra voor Leerlingenbegeleiding klaarstonden om van start te gaan, maar dat het gemeentebestuur het engagement van de politie niet toeliet. Vermits het project onvoorwaardelijk steunt op het partnership tussen al die diensten is het project dus niet doorgegaan. Begrijpe wie kan in een tijd dat het thema zo actueel is.

Het probleem werd reeds aangekaart op provinciaal niveau. Tijdens een vergadering met de Gouverneur en alle zonechefs kregen we applaus op alle banken. Iedereen was overtuigd van het nut en de degelijkheid van het programma. Het toewijzen van capaciteit vormde de struikelblok.

In november van vorig jaar is het programma voorgesteld op het kabinet van Min. Vanderpoorten (onderwijs) en dat van Min. Dewael (binnenlandse zaken) en hebben we gepleit voor een gemeenschappelijke, goed gecoördineerde aanpak. Ondanks de lovende woorden ter plekke is het intussen al twee maanden stil aan de overkant.

En toch groeien de aanvragen voor het Megaproject.

Dat leidt tot zeer schrijnende situaties waarbij monitoren van het voormalige preventienetwerk en CLB-hulpverleners persoonlijk verlof nemen om politiemensen op te leiden. Politiemensen die de opleiding volgen doen dat ook al in hun vrije tijd! De mensen die op nationaal vlak de coördinatie van zo'n omvangrijk project proberen te verzorgen idem dito! Er is namelijk O eurocent voorzien. Om bijvoorbeeld het lesmateriaal voor de kinderen aan een schappelijke prijs te kunnen laten drukken, wordt er na de werkuren en op eigen kosten van van Limburg naar een drukkerij in Oost-Vlaanderen gereden.

Voor de ontwikkeling en update van preventiestrategieën is er geen budget, noch mankracht binnen de centra voor leerlingenbegeleiding voorzien. Alles gebeurt in surplus en door mensen die enthousiast zijn en overtuigd van het belang van preventie en door gemotiveerde mensen in bijv. serviceclubs die links en rechts het project financieel steunen.