Vlaams Blok

In de aanloop naar de verkiezingen van 13 juni a.s. zijn voor de partijen opnieuw alle middelen goed om

Rudi Vereecken - Terhagen

hun eigen positie te verdedigen en veilig te stellen.

Neem nu het proces tegen het Vlaams Blok dat reeds voor de vierde keer voor de rechtbank komt.

Zonder een lans te willen breken voor het Vlaams Blok of expliciet hun verdediging te willen opnemen is dit

proces het grootste schandaal dat de zogezegde democratische partijen teweeg brengen en dit om verschillende redenen.

Vooreerst is deze zaak reeds driemaal voor een rechter verschenen waarbij driemaal het Blok niet schuldig kon

bevonden worden aan bepaalde misdrijven welke hen ten laste werden gelegd. Telkens verklaarden de rechters

zich onbevoegd met de terechte argumenten dat het om een democratisch verkozen partij en hun leiders ging en

dat het derhalve een zaak voor het parlement was. Ondanks dat reeds verschillende rechters hetzelfde vonnis

velden, willen de democratische en zogezegd politiek correct denkende partijen zich niet neer leggen bij

uitspraken door drie verschillende rechters. Dit is mijn inziens een totale miskenning van de rechtspraak waar

ze zich anders zo op beroepen.

Hoe erg is het gesteld met deze partijen dat na de derde mislukte poging uitspraken te noteren vielen, letterlijk

van dictator Leman welke intussen uit frustratie ontslag genomen heeft, dat men nu maar op zoek moest gaan naar

rechters die het Vlaams Blok wel zouden veroordelen. Mogen zulke uitspraken dan geïnterpreteerd worden als zijnde

dat er dan toch ergens rechters zijn welke voor één of andere tegenprestatie toch bereid zouden zijn het Blok

te veroordelen, met andere woorden die omkoopbaar zijn? Is dit dan de rechtspraak waarin de burgers moeten

geloven en vertrouwen hebben?

Of men nu als burger voor of tegen het Vlaams Blok is, in de eerste plaats moet men denken en handelen als

Vlaming. Begrijpen zoveel burgers dan niet dat gans deze heisa in gang is gezet en in stand wordt gehouden

door de Waalse partijen, hierin schandelijk gesteund door enkele tientallen verkozenen die alleen maar

eigenbelang nastreven.

De enige bedoeling van Wallonië is om de Vlaamse oppositie zo veel mogelijk monddood te maken.

Van de CD&V moeten zij niets vrezen want deze zitten als bange hazen te wachten op een mogelijke regeringsdeelname en daardoor houden zij zich liever gedeisd.

De andere twee partijen NV-A en Liberaal Appel wegen te licht om enige rol van betekenis te spelen.

Op deze manier is het voor de VLD en de SP.a een uitstekende zaak dat zij elkaar kunnen afdreigen om

eventueel een coalitie te vormen met de CD&V welke op haar beurt zit te likkebaarden als een kat naar een pot melk.

Door de Vlaamse oppositie het zwijgen op te leggen zijn de Waalse partijen ook zeker dat er in geen

lengten van dagen nog gesproken wordt over meer Vlaamse autonomie en kunnen zij de huidige situatie in

stand houden, dit wil zeggen dat de jaarlijkse miljarden geldstroom onverminderd verder kan blijven gaan.

Waarom was het departement van Justitie zo belangrijk voor de PS dat zij dit ten allen prijze in handen wilde

krijgen? Omdat zij met een Vlamingenhaatster als Laurette Onkelinckx de Vlamingen konden vernederen en

kleineren. Tevens weet men in Wallonië ook dat in Brussel veel, zelfs franstalige, kiezers voor het Vlaams

Blok zouden stemmen uit onvrede over het gevoerde beleid. Door de Vlaamse macht in Brussel te breken, iets wat

de Vlaamse partijen onbegrijpelijk toelaten, kan Wallonië een machtsgreep in Brussel plegen welke Vlaanderen

zeer duur te staan zal komen. Hoe lang nog gaan de Vlaamse burgers de ogen sluiten voor dergelijk onrecht dat

hen wordt aangedaan met medeweten en medewerking van hun eigen partijen zijnde VLD - SP.a/Spirit en CD&V.

Nogmaals, dit is geen expliciete oproep om massaal voor het Vlaams Blok te stemmen, maar wel een oproep naar

alle burgers welke Vlaanderen in hun hart dragen om hun partijleiders massaal duidelijk te maken dat zij niet

meer akkoord zijn met deze gang van zaken. Ik ben er trouwens van overtuigd dat het proces tegen het Blok

alleen maar enkele tienduizenden stemmen winst zal opleveren zodat ik hiervoor geen oproep moet doen.

Eens te meer zullen de "democratische" partijen in eigen voet schieten uit schrik om enerzijds hun eigen

postje te verliezen en anderzijds uit schrik voor een krachtdadig optreden tegen Wallonië.

Deze zaken zijn veel belangrijker dan het stemrecht voor migranten, ondanks dat ook dit niet goed te praten

valt, maar dit stemrecht wordt door Wallonië en de Vlaamse partijen misbruikt als bliksemafleider voor de

echte problemen die er zijn, zoals ondere andere een grotere Vlaamse autonomie.

Ik hoop dat op 13 juni a.s. veel Vlamingen eindelijk voor hun rechten zullen opkomen.