GEMEENTERAAD. Tientallen kilometers berm in Alken in kaart gebracht: zo worden diertjes beter beschermd

Alken
Rudi De Cock

Bermbeheerplan: De gemeente heeft een samenwerking lopen met PXL BIO-Research, de expertisecel van de hogeschool PXL, die zich focust op dienstverlening en toegepast onderzoek rond biodiversiteit en openbaar groen. Het oude bermbeheerplan dateert van 2012 en was dringend aan een actualisatie toe. Het nieuwe plan gaat over alle bermen die eigendom zijn van de gemeente en omvat ca. 44 km bermbegroeiing en 30 km bermgracht. Het nieuwe plan brengt de te maaien bermen en maairoutes in kaart die de basis vormen voor het aannemingsbestek dat jaarlijks wordt uitgeschreven. Ca. 35 km (80 procent) van de bermen uit het bermbeheerplan ligt op een maairoute en wordt tweemaal per jaar door een aannemer gemaaid met afvoer van maaisel. De bermgrachten worden enkel in het najaar gemaaid. “We willen voldoende voedsel- en schuilaanbod voor de aanwezige fauna te behouden na de eerste maaironde”, zegt schepen van Milieu Frank Vroonen (Groen). “De resterende bermen die niet op een maairoute gelegen zijn, worden samen met de veiligheidsstroken door de gemeentelijke technische dienst gemaaid met een klepelmaaier zonder maaiselafvoer. Dit gebeurt in dezelfde periodes als het maaien door de aannemer. Het nieuwe plan wil de faunasterfte doen dalen.”

Zwerfvuil-handhavers: Er worden achttien nieuwe medewerkers van OVAM aangesteld als onbezoldigd zwerfvuilhandhaver voor de gemeente Alken. Het project ‘Handhaving zwerfvuil’ is operationeel gemaakt en wordt uitgevoerd door OVAM, de Openbare Vlaamse Millieumaatschappij. OVAM heeft inmiddels 24 zwerfvuil-handhavers aangesteld en streeft naar een 30-tal handhavers gedurende het project. De zwerfvuil-handhavers zullen door het bestuur worden aangesteld als onbezoldigde, gewestelijke GAS-vaststellers. De sanctionerend ambtenaar ontvangt van de zwerfvuil-handhavers de rapporten. De sanctionerend ambtenaar zal vervolgens de procedure afhandelen.

Verwarming KSA: KSA Alken-centrum gaat een volledig nieuwe verwarming installeren omdat de huidige werd afgekeurd en niet langer voldoet aan de vereisten. De werken mogen pas starten na goedkeuring door de raad. Maximaal 75 procent van de kosten zal subsidieerbaar zijn. Er is een principieel akkoord verleend voor een bedrag van 5.100 euro incl. BTW, dat voorzien is in het meerjarenplan. 

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer