GEMEENTERAAD. Vijf kerken in Pelt krijgen mogelijk andere bestemming: “Anders kunnen we het niet betalen”

Pelt
Geert Van Baelen

Kerkenplan: Het kerkenbeleidsplan voor de Peltse parochiekerken werd door het bisdom goedgekeurd en werd aan de gemeente overgemaakt. De Sint-Martinuskerk en de Sint-Niklaaskerk in beide centra zullen functioneren als zondagskerken. De kerken Sint-Monulfus en Gondulfus in Sint-Huibrechts-Lille en Sint-Cornelius in Lindel-Hoeven zullen worden behouden voor liturgische vieringen. Vijf kerken in Holheide, Herent, Boseind, Grote-Heide en Overpelt-Fabriek komen in aanmerking voor een herbestemming. De gemeenteraad heeft de centrale kerkraad uitgenodigd om een stuurgroep hiervoor op te richten, meldde burgemeester Frank Smeets (cd&v). Raadslid Leon Alders (N-VA) wou weten of een nieuwe bestemming een publieke functie moet hebben. “Neen, ook private investeerders kunnen aangetrokken worden. Een publieke functie voor alle kerkgebouwen betekent dat de kosten voor de gemeente blijven en dat kunnen we niet betalen, tenzij we de belastingen verhogen. Maar dat wil niemand.”

Huurmarkt: De gemeente Pelt voert verplicht een conformiteitsattest in voor huurwoningen, een attest dat aantoont dat de woning aan minimumvereisten voldoet. Het is een belangrijk preventief middel om de woonkwaliteit te verbeteren, zeker voor de kwetsbaardere huurders. Schepen Raf Drieskens (cd&v) stelde dat de invoering gefaseerd zal ingevoerd worden. “Het attest zal vanaf 1 juni 2023 verplicht worden voor nieuwe verhuringen voor woningen met een bouwjaar van voor 2000, waarna die ondergrens jaarlijks mee opschuift.” Groen-raadsleden Sofie Monsieurs en Katrijn Conjaerts wilden weten welk alternatief er is voor huurders van goedkopere woningen die niet meer aangeboden kunnen worden. Schepen voor Welzijn Ann Van Dorpe (cd&v) reageerde dat deze mensen laten wonen in ongezonde woningen geen optie kan zijn, en ze moeten worden ondersteund bij het bekomen van een degelijke huisvesting.

Ziekenhuis: De gemeente gaat een publiek-private samenwerking aan met Ziekenhuis Noorderhart en Kinderpsychiatrisch Centrum Genk dat een vestiging met onder andere een daghospitaal voor een zevental patiënten aan de site in Pelt wil vestigen. In de overeenkomst onderschrijven de drie partijen de strategische ontwikkelingsvisie voor de ziekenhuisomgeving. Schepen voor ruimtelijke ordening Jaak Fransen (cd&v) verwees onder meer naar het ruimtelijk kader voor de noordzijde tussen de N713 en de spoorlijn waar wordt gestreefd naar een parkeergebouw, hoppinpunt, treinhalte en eventuele welzijnsfuncties.

 

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio