©  ISOPIX

Regering wil statutaire ambtenaren met andere nationaliteit

De federale regering gaat de mogelijkheid onderzoeken om personen die de Belgische nationaliteit niet hebben toegang te geven tot bepaalde statutaire functies binnen de overheid.

Bron: BELGA

Het is een van de maatregelen uit het federale deel van het interfederale plan ter bestrijding van racisme, van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo). Momenteel moet je voor een statutaire functie (waarbij je vastbenoemd wordt) de Belgische of Zwitserse nationaliteit hebben of inwoner zijn van een land dat tot de Europese economische ruimte behoort.

Een wetenschappelijk comité met diversiteitsexperts zal ook de federale rekruteringsdienst Selor onder de loep nemen. Zij moeten vaststellen of er iets in de manier van werken is dat discrimineert. De Sutter en Schlitz willen rekruteerders meer laten kijken naar competenties en ervaring dan naar diploma’s.

Er komt bovendien een onderzoek om vast te stellen welke drempels mensen met een migratieachtergrond ondervinden tijdens de selectieprocedure. Die nulmeting zal vervolgens worden gebruikt bij de opmaak van nieuwe diversiteitsplannen of acties. Er zal ook een enquête worden gehouden over het imago van de federale overheid als werkgever bij mensen van buitenlandse origine. 

Om de diversiteit onder het personeel van de overheidsdiensten te bevorderen, zullen de diensten actieplannen voor diversiteit ontwikkelen, met slimme streefcijfers, acties, melding van discriminatie aan Unia en aan de sociale inspectiediensten, en het nemen van specifieke maatregelen op het gebied van overheidsopdrachten.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer