GEMEENTERAAD

GEMEENTERAAD. Conformiteitsattesten voor huurwoningen ouder dan 50 jaar

Hechtel-Eksel
Geert Van Baelen

Burgerparticipatie: Schepen Kelly Leenaerts (HE) lichtte de nieuwe manier toe waarop het beleid aan burgerparticipatie wil gaan doen. “Naast de decretaal verplichte adviesraden zal er worden gewerkt met drie thematische participatieplatforms waaraan alle inwoners kunnen deelnemen, ook zonder lid te zijn bij een vereniging. Het voordeel is een kruisbestuiving van mensen met verschillende achtergronden. Ook online bevragingen kunnen worden georganiseerd, net zoals projectgebonden participatiemomenten. Een participatiedeskundige zal optreden als een brugfiguur met het beleid.” Oppositieraadslid Sven Saenen (Groen) zag veel goede bedoelingen. “Maar ik zie niet meteen de meerwaarde en zie dat de verenigingen worden uitgesloten. De niet verplichte adviesraden waarin de verenigingsvoorzitters zetelen, worden immers vervangen door burgerplatformen.” Jan Vangenechten (CD&V) betreurde onder meer het ontbinden van een gehandicaptenadviesraad. “De noden van deze specifieke doelgroep mogen niet verdrinken in het geheel.”

Schepen Nele Lijnen (HE) reageerde dat dit wordt opgevangen met de wisselwerking in de verschillende platformen waarin welzijn een plaats heeft. Raadslid Marc De Pachter (Vooruit) betwijfelde of deze nieuwe aanpak een vooruitgang inhoudt. “Ik vrees dat we een deel jarenlang opgebouwde deskundigheid van de verenigingen hiermee verliezen, en we moeten waken dat dit geen ‘praatcafé’ wordt en initiatieven zullen stilvallen.” Schepen Lijnen: “Praktische werkingen zullen niet stilvallen, maar een plaats krijgen in specifieke werkgroepen.”

Huurwoningen: Om in te zetten op de woonkwaliteit op de private huurmarkt wil de gemeente een conformiteitsattest verplicht maken voor oudere woningen van meer dan 50 jaar oud. In de gemeente gaat het om een tweehonderdtal. “Eigenaars van verouderde niet gerenoveerde woningen slagen er immers toch nog altijd in om die te verhuren terwijl ze weigeren te voldoen aan de wettelijke normen, en dus willen we hiermee proactief optreden”, schetste schepen Theo Martens (HE). “Op termijn willen we dat eigenaars van woningen die ouder zijn dan 50 jaar bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst, dit attest kunnen voorleggen. We willen dit uitrollen in vier fases van telkens 2 jaar waarbij de eerste fase zal lopen tussen 2022 en 2024 in het Hechtelse centrum. Een conformiteitsattest heeft wanneer de woning in orde is, een geldigheid van 10 jaar. Bij gebreken is dat minder, en kan uiteindelijk een woonongeschiktheid worden vastgesteld.” In totaal zouden 200 woningen in aanmerking komen. De verordening kon rekenen op positieve reacties vanuit de oppositie. “Alleen is de vraag hoelang blijf oud omschreven als oud, want een gerenoveerde oude woonst is vaak beter in orde dan iets jongere woningen”, stelde raadslid Raf Truyens (CD&V). Schepen Martens reageerde dat eigenaars iets minder oude panden gesensibiliseerd worden om toch ook een attest aan te vragen. “Maar verplichten kunnen we het voorlopig niet.” Raadslid Saenen waarschuwde voor de gefaseerde aanpak die is ingegeven door de werklast voor de gemeente. “De laatste op de lijst heeft wel een financieel voordeel tegenover de eerste eigenaar, en dat zou wel eens tot een juridische procedures kunnen leiden. Een objectieve indeling op basis van de ouderdom van woningen, lijkt me daarom meer aangewezen.” Schepen Lijnen reageerde dat de teksten juridisch waren afgeklopt.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer