© roger dreesen

Openbaar onderzoek zandcluster Kaulille

Bocholt -

Het openbaar onderzoek naar het Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Zandcluster Kaulille" start vandaag, donderdag en loopt tot 17 januari. Tot die datum kan men het RUP inkijken op de website van de gemeente of na afspraak op de gemeentelijke dienst Omgeving.

In eerste instantie wordt door het bestemmen van bijkomende gebieden voor de winning van oppervlaktedelfstoffen (Achterste Hostie, Groote Heide en Raeker Heide) en het schrappen vanontginningsgebied (Riet-Bosschelenheide) uitvoering gegeven aan het delfstoffenbeleid ten aanzien van de zandbevoorrading. In tweede instantie wordt door de aanduiding van ontginningsgebied in de gebieden Groote Heide en Raeker Heide voor het voormalige gebied rondom de voormalige PRB-vestiging in Kaulille de industriële bestemming (grotendeels) geschrapt conform de bepalingen van het Provinciaal Structuurplan Limburg. De aanduiding als ontginningsgebied vormt hierbij de katalysator om deze schrapping van industriegebied financieel haalbaar te maken en een herbestemming te realiseren die meer aansluit bij het landelijke karakter van de gemeente en de lokale behoeften. Ten derde wordt voor elk van de gebieden in aansluiting bij de gewenste ruimtelijke structuur op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau uitvoering gegeven aan het ruimtelijk beleid voor dit gebied.

De herbestemming en herinrichting van het ontginningsgebied moet een ruimtelijke meerwaarde creëren voor de ruime omgeving. De relevante beleidskaders worden verder in deze nota besproken. Herbestemming, nabestemming en ordening van het gehele gebied worden gekaderd binnen de bepalingen en principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het Provinciaal Structuurplan Limburg en het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan van Bocholt. Aangezien deze gebieden gelegen zijn in het buitengebied zal afstemming worden gezocht met het afbakeningsproces ten aanzien van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur zoals nader uitgewerkt in de ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos in de regio ‘Limburgse Kempen en Maasland’. Het ruimtelijk uitvoeringsplan zal de daarvoor noodzakelijke bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vastleggen tot op perceelniveau. U kan het RUP inkijken tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van donderdag 19 november 2020 tot en met zondag 17 januari 2021 en dit op de dienst omgeving, na afspraak, of op de website. Opmerkingen of bezwaren kunnen schriftelijk worden ingediend per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs vóór zondag 17 januari 2021, aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, Dorpsstraat 16 te 3950 Bocholt. RDr


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio