© Luk Weyens

Gecoro zoekt nieuwe leden

Geetbets -

De intergemeentelijke commissie ruimtelijke ordening Getestreek, kortweg iGG, is op zoek naar belangstellenden om in de commissie te zitten. De IGG is een intergemeentelijke adviesraad die zich buigt over verschillende ruimtelijke en stedenbouwkundige vraagstukken op het grondgebied van de deelnemende gemeenten Geetbets, Linter en Zoutleeuw.

De adviesvragen hebben voornamelijk betrekking op ruimtelijke aspecten, in kader van het opmaken van ruimtelijke beleidsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), ruimtelijke beleidskaders enstedenbouwkundige verordeningen, ... Ook omgevingsvergunningsaanvragen met een bovengemeentelijke impact kunnen ter advies voorgelegd worden aan de iGG.De iGG bestaat in totaal uit 9 leden: 5 deskundigen (waaronder de voorzitter) en 4 vertegenwoordigers van de maatschappij. Ieder lid, met uitzondering van de voorzitter of voorzitster, heeft ook een plaatsvervanger(-ster). De commissie vergadert minstens twee keer per jaar.Kandidaturen worden, vergezeld van persoonlijke gegevens, een motivatiebriefen de nodige bewijsstukken, verzonden naar de IVOG (interlokale vereniging Omgeving Getestreek) met zetel te 3440 Zoutleeuw, AC Aen den Hoorn 1, ter attentie van Johan Thomas of via e-mail naar johan.thomas@zoutleeuw.be. Uiterste datum is 30 oktober 2020. LW

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio