Kamer keurt reeks coronamaatregelen goed: 400 miljoen extra vrij voor zorgsector

Print
Kamer keurt reeks coronamaatregelen goed: 400 miljoen extra vrij voor zorgsector

Foto: Photo News

De Kamer heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een reeks maatregelen goedgekeurd om de coronacrisis aan te pakken. Zo worden ereloonsupplementen voor coronapatiënten verboden, wordt de uitkering voor tijdelijk werklozen en arbeidsongeschikten gelijkgeschakeld en mogen bedrijven belastingvrij een coronareserve aanleggen.

Een wetsvoorstel van Karin Jiroflée (SP.A) goedgekeurd dat ziekenhuizen verbiedt ereloonsupplementen en andere niet door de ziekteverzekering gedekte kosten aan te rekenen aan patiënten die gehospitaliseerd worden omdat ze besmet zijn met het coronavirus. De wet gaat in op 11 maart, de begindatum van de coronapandemie in België.

De wet zegt vandaag al dat supplementen verboden zijn op intensieve zorgen, bij de opname in een eenpersoonskamer als die medisch noodzakelijk is en als het ziekenhuis de patiënt die aangeeft een meerpersoonskamer te willen niet kan onderbrengen in zo’n kamer. De indieners vinden die garanties echter onvoldoende en willen zeker zijn dat alle coronapatiënten tijdens de volledige duur van hun ziekenhuisbehandeling geen supplementen aangerekend kunnen krijgen.

MR, Open VLD en CD&V steunden het wetsvoorstel niet. Zij vinden dat de huidige wetgeving voldoende garanties biedt en zeggen dat er nog geen misbruiken bij de ziekenhuizen zijn vastgesteld.

Gelijke uitkering

De Kamer heeft ook een wetsvoorstel van Jan Bertels (SP.A) goedgekeurd dat de uitkeringen voor wie tijdens de coronacrisis arbeidsongeschikt werd optrekt tot het niveau van de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid. Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan een akkoord dat de sociale partners sloten.

In maart besliste de regering om de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus te verhogen van 65 tot 70 procent van het brutoloon. De zogenaamde “groep van 10” van vakbonden en werkgevers vroeg in april om het bedrag en de berekeningswijze van de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid af te stemmen op dat van die uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid. Er wordt ook tijdelijk een minimumuitkering voor arbeidsongeschiktheid ingevoerd.

Enkel N-VA heeft zich onthouden. De partij wou het toepassingsgebied beperken tot tijdelijke coronawerklozen die arbeidsongeschikt zijn geworden.

Belastingvrije “coronareserve” voor bedrijven

Om hun solvabiliteit te versterken tijdens de coronacrisis, zullen bedrijven een belastingvrije coronareserve kunnen aanleggen. De Kamer heeft daarover een wetsontwerp van minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) goedgekeurd.

Zelfstandigen en bedrijven zullen met een carry back-mechanisme hun verliezen van 2020 kunnen afzetten tegen de winsten van 2019. Ze kunnen hun voorafbetalingen, al dan niet gedeeltelijk, terugvragen en zien zo hun belastingfactuur voor inkomstenjaar 2019 aanzienlijk getemperd.

De maatregel zal zowel in de vennootschapsbelasting (ondernemingen) als in de personenbelasting (zelfstandigen) gelden. Het carry-back mechanisme versterkt op korte termijn op een directe manier het eigen vermogen van ondernemingen door zowel hun kaspositie als hun solvabiliteit te verbeteren.

Loonoverdracht ingeperkt

De Kamer heeft het licht op groen gezet voor een wet die tot eind augustus de grenzen optrekt voor loonbeslag en loonoverdracht. Daardoor worden de laagste inkomens de komende tijd beter beschermd tegen extra financieel verlies tijdens de coronacrisis.

Er kwam eerder al een wet die tijdelijk een inperking op loonbeslag voor particulieren invoerde. Het socialistische wetsvoorstel verlengt die periode, maar breidt de inperking ook uit naar de loonoverdracht.

Loonbeslag is een juridische procedure waarbij een deurwaarder of de fiscus oplegt een deel van het loon in te houden. Bij loonoverdracht gaat het bijvoorbeeld om iemand die een lening afsluit en de bank de toelating geeft het geld te innen bij de werkgever als hij die niet afbetaalt.

Volgens indiener van het wetsvoorstel Melissa Depraetere (SP.A) zijn in de periode tussen 14 en 28 mei 5.323 dossiers van loonoverdracht geopend. Daarom neemt haar wetsvoorstel de inperking op de loonoverdrachten ook mee. Bedoeling is dat tot eind augustus de grenzen voor loonbeslag en -overdracht met 20 procent worden opgetrokken, wat alvast de laagste inkomens beter moet beschermen.

Kamer maakt 400 miljoen euro extra voor de zorgsector vrij

De zorgsector krijgt op jaarbasis 400 miljoen euro extra middelen. De Kamer heeft daarover in de nacht van donderdag op vrijdag zo goed als unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd.

De middelen waren vorig jaar al toegezegd, maar het nu goedgekeurde wetsvoorstel, uitgewerkt door een werkgroep onder leiding van Jan Bertels (SP.A) en Marc Goblet (PS) bestendigt die middelen en legt de exacte verdeling ervan vast.

Het grootste deel van de middelen gaat naar de algemene ziekenhuisfinanciering, waarmee extra verpleegkundigen kunnen worden aangeworven. Zowat 48 miljoen euro is voorzien voor bijkomend zelfstandig personeel. Voor bijkomende thuisverpleegkundigen is nog eens 16 miljoen euro beschikbaar.

Zowat 10 procent van de middelen, ongeveer 42 miljoen euro, gaat naar opleiding en mentorschap van stagiairs, waarmee zorgkundigen naar verpleegkundigen omgeschoold kunnen worden terwijl ze doorbetaald worden door de huidige werkgever.

Nieuwe Video's