KINDERS DIALEK: E-Bike

Print
Kinrooi - dialek van kinder

E-bike

De gewoeëne fits heet aafgedaon
we wille modernezere
d’n èlletrikse is nów fèl in trèk
det wiltj ederein ins probere

Ieëst waas ’t get veur de aojere
mer biej de jeugd duit ’t ouch deug
want ze hove neet zoe hel te trappe
ze make zich zoe-al neet gaer meug

Dao gebeure nogal get óngelökke mèt
want ’t geit veul sneller es gemeindj
mer op diej hónderddoezjendje èlletrikse
is det prosentgewieze waal verkleintj.

Kinders, Theo Van Dael.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio