© Jimmy Kets

Raad van State vernietigt vergunningen pop-upslachthuizen Genk en Beringen

De Raad van State heeft op verzoek van dierenrechtenorganisatie Gaia vzw twee beslissingen van het Federaal Voedselagentschap (FAVV) vernietigd. Die erkenden voor de stad Genk een multifunctionele loods en voor de stad Beringen een bedrijfshal als tijdelijke inrichting voor het slachten van schapen en geiten. Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch spreekt van een ‘verstrekkend’ arrest. “Een tijdelijke slachtlocatie kan niet erkend worden, zodat er geen onverdoofde slachtingen zouden mogen plaatsvinden. Tijdens twee voorgaande offerfeesten werd daar illegaal onverdoofd geslacht.”

De Raad van State is van oordeel dat een slachthuis, om als dusdanig te worden erkend, een duurzaam karakter moet hebben, aldus de website van het rechtscollege. De arresten dateren van donderdag 14 juni.

“De wetgever beoogde immers, bij het vastleggen van de regels inzake slachthuizen, de bescherming van dieren bij het slachten. Het duurzame karakter van de inrichting garandeert dat de infrastructuur aanwezig is om het slachten in toegelaten omstandigheden te laten verlopen en om een adequate en permanente opvolging en controle mogelijk te maken”, luidt het.

“De verplichting om gebruik te maken van een erkend slachthuis dat aan de (Europese) technische voorschriften voldoet, is algemeen en zonder onderscheid van toepassing op alle organisatoren van dierenslachting en, ongeacht enig verband met een bepaalde godsdienst, en geldt dus op niet-discriminerende wijze voor alle producenten van dierlijk vlees in de Europese Unie. Ook uit deze overwegingen vloeit ondubbelzinnig voort dat het slachten, zoals de afdeling wetgeving van de Raad van State reeds opmerkte, moet gebeuren in een duurzame inrichting.”

GAIA reageert tevreden

Het arrest vernietigt de erkenningen door het FAVV van 2017 maar heeft verstrekkende gevolgen, aldus een “uitermate tevreden” Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch vrijdag. “Het arrest van de Raad van State neemt elke twijfel weg: bij gebrek aan een duurzaam karakter voldoen de pop-upslachthuizen in Genk en Beringen, veredelde loodsen waar hooguit twee dagen tijdens het Offerfeest schapen onverdoofd geslacht worden, niet aan de wettelijke voorwaarden om erkend te worden als ‘slachthuis’”.

In het arrest wordt verwezen naar een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie van 29 mei 2018. Het Europees Hof bevestigde dat onverdoofde rituele slachtingen enkel kunnen, mits ze plaatsvinden in een erkende inrichting én mits deze voldoet aan technische eisen op gebied van bouw, indeling en uitrusting.

“Hiermee treedt de Raad van State onze argumentatie volledig bij”, aldus Vandenbosch in een persbericht. “De Raad van State is van oordeel dat de pseudoslachthuizen in Genk en Beringen geen duurzaam karakter hebben en daarom vernietigt ze de erkenningen die ten onrechte werden afgeleverd door het FAVV. Er kan geen beroep tegen aangetekend worden.”

Dit arrest heeft verstrekkende gevolgen en maakt komaf met het argument van Beringen en Genk in eerdere en lopende procedures, waarin de onwettige erkenning werd misbruikt om het onverdoofd slachten te verantwoorden, vervolgt Gaia. “Ook door een privé-initiatief in Antwerpen werd op dezelfde manier geprobeerd om de wet te omzeilen. Het arrest impliceert dat wie nog onverdoofd ritueel schapen wil slachten naar een permanent en duurzaam slachthuis moet, dat aan alle structurele voorschriften beantwoordt.”

Gaia herinnert eraan dat vanaf volgend jaar ook in slachthuizen in Vlaanderen niet meer onverdoofd geslacht mag worden. “Vanaf 1 januari 2019 moeten ook voor rituele slachtingen schapen wettelijk verplicht voorafgaand aan de halssnede verdoofd worden via omkeerbare elektronarcose, en runderen onmiddellijk na de halssnede, zolang de bedwelmingsmethode voor die dieren niet op punt staat.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer