Hasselt Servicefonds blaast 30 kaarsen uit

Print

Hasselt-Centrum

Hasselt - Op zaterdag 18 november werden bestuursleden samen met de voorzitters van de aangesloten Hasseltse serviceclubs en vertegenwoordigers van diverse hulporganisaties op het stadhuis ontvangen om het 30-jarig bestaan van Hasselt Servicefonds vzw (HSF) te vieren. Sinds haar ontstaan verleende het HSF zowat 400.000 euro aan steun. In zijn speech sprak afscheidnemend voorzitter Jan Leën de hoop uit dat meer steunbehoevende inwoners de weg naar dit fonds zouden vinden.

In feite werd de aanzet voor de oprichting van het HSF in 1985 gegeven toen voormalig schepen Eddy Baeten-Cardinaels de Hasseltse serviceclubs rond de tafel verzamelde om te bekijken of deze samen met het stadsbestuur menslievende projecten in het kader van de 11.11.11-actie wilden steunen. Toen de clubs echter opmerkten dat ze op eigen initiatief al projecten in het buitenland financierden, werd geopperd om een hulporganisatie voor behoeftige Hasselaren in het leven te roepen. Meer bepaald zouden dan inwoners kunnen geholpen worden die wegens allerlei redenen geen of een onvoldoende beroep op hulpinstanties kunnen doen en daardoor door de mazen van het opvangnet glippen. Om aan werkingsmiddelen te geraken werd, in het najaar van 1986 voor het eerst een Benefit Party in de Grenslandhallen georganiseerd die een schot in de roos was en daarom nog enkele keren werd ingericht. Intussen werd ook beslist om de feitelijke vereniging die het fonds aanvankelijk was om te vormen tot een vzw hetgeen in 1987 gebeurde. Hasselt pakte hiermee uit met een Belgische primeur vermits een dergelijke samenwerking tussen plaatselijke serviceclubs en een stadsbestuur op dat moment uniek was.

Het HSF steunt individuele personen of gezinnen die in Hasselt wonen en geconfronteerd worden met tijdelijke financiële problemen waarvoor ze niet bij bestaande instellingen terecht kunnen. Deze kunnen bij HSF een aanvraag voor tussenkomst indienen via sociale diensten zoals het OCMW of verenigingen die op de hoogte zijn van een noodsituatie zoals de Centra voor Alcohol- en Andere Drugproblemen Limburg, vzw Tevona, De Brug Hasselt vzw, vzw Welzijn, De Wiekslag vzw, Domo v.z.w., en andere. De aanvragen komen dan terecht bij de dossierbeheerder van de stad die nagaat of ze aan de voorwaarden voldoen. Indien dit zo is wordt een zo gedetailleerd mogelijk dossier opgesteld waarbij de financiële situatie van de steunaanvrager onderzocht wordt. Uiteraard worden alle gegevens vertrouwelijk behandeld. Het aanvraagdossier wordt dan aan de raad van bestuur voorgelegd die in principe maandelijks samenkomt. Ook nu wordt het vertrouwelijke karakter verzekerd omdat de leden van de raad van bestuur niet weten over wie het gaat bij de beraadslaging. De hulp die het HSF biedt kan bestaan uit materiële steun of advies. De hulpbehoevende ontvangt echter geen rechtstreekse financiële steun maar het HSF zorgt dan zelf voor de betaling van openstaande rekeningen of aankopen indien deze door de raad van bestuur werden goedgekeurd.

Jan Leën: “Als afscheidnemend voorzitter kan ik niet voorbijgaan aan de vaststelling dat we steeds minder steunaanvragen ontvangen en dit niettegenstaande een groeiende groep mensen die uit de boot vallen en de toenemende kinderarmoede. Mijn inziens kunnen bv. straathoekwerkers, dokters, paramedici, mutualiteiten, sociale hulporganisaties en maatschappelijk werkers die weet hebben van een noodsituatie een belangrijke rol spelen door de steunbehoevende op het bestaan van ons fonds te wijzen en hen te adviseren om contact op te nemen.”

Voorzitter Jan Leën wees er in zijn speech op dat het HSF tijdens die 30 jaar zowat 400.000 euro aan hulpbehoevende Hasselaren besteedde. Hij stipte ook aan dat de reserves stilaan uitgeput raken en dat daarom aan de serviceclubs gevraagd werd om een geldelijke bijdrage te leveren. Hij dankte in dit verband ook het stadsbestuur die al enkele keren met een jaarlijkse financiering bedacht. Verder had hij dankwoorden voor de jarenlange inzet en grote verdiensten van stichtend voorzitter Jos Berben en de eerste dossierbeheerder mevr. Annie Cleeren, die trouwens beiden aanwezig waren. Ook woorden van dank voor penningmeester Jean-Marie Cambier en ondervoorzitters Nicole de Rivière en Jos Dessers die samen met hem hun mandaat eind deze maand beëindigen. Postuum bracht hij tevens hulde aan wijlen Marcel Thys die vele jaren als secretaris fungeerde. Tenslotte wenste hij veel succes toe aan het nieuwe dagelijks bestuur dat o.l.v. de nieuwe voorzitter Guido De Cock op 1 december van start gaat.

Vervolgens namen burgemeester Nadja Vananroye en schepen Gerald Corthouts het woord. Beiden onderstreepten het sociaal-maatschappelijk belang van organisaties zoals het HSF en dankten iedereen voor hun inzet. Daarna werd de viering afgerond met een receptie die door het stadsbestuur werd aangeboden.

Voor meer informatie: tel. 011 23 95 09 of hsf@hasselt.be


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio