© HBvL

DE KERN

De Vlaamse Waterweg

Het stond in het Vlaams regeerakkoord, op 1 januari 2017 moet het een feit zijn. Dan moet de fusie tussen nv De Scheepvaart enerzijds en Waterwegen en Zeekanaal anderzijds – de twee organisaties staan in voor het beheer en de commercialisering van onze waterwegen – helemaal rond zijn. Althans voor wat betreft de grote principes. De invulling op het terrein zal daarna nog jaren in beslag nemen.

Eric Donckier

Het hoeft geen betoog dat deze fusie met meer dan gewone belangstelling vanuit Limburg wordt gevolgd. De nv De Scheepvaart heeft haar hoofdzetel immers in Hasselt. Een fusie zou kunnen betekenen dat nv De Scheepvaart straks uit Hasselt verdwijnt. De conceptnota van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts is in dat opzicht enigszins geruststellend. Hij stelt voor dat de maatschappelijke zetel van de nieuwe nv De Vlaamse Waterweg in Hasselt komt.

We schrijven wel degelijk “enigszins”. Want in de nota van de minister kan men ook de volgende zin lezen: “De plaats waar de maatschappelijke zetel ingeplant wordt, heeft geenszins implicaties op de werkbelasting noch inzake de concentratie van middelen en personeel.” Voorts staat er dat het gaat om een “voorlopige suggestie” van de minister. Vrij vertaald zou dat bijvoorbeeld kunnen betekenen dat de raad van bestuur van de nieuwe nv De Vlaamse Waterweg al eens in Hasselt vergadert. Maar voor het overige alle centrale administratieve en ondersteunende diensten buiten Limburg concentreert, bijvoorbeeld in zeg maar Willebroek.

Uiteraard is dit slechts speculatie. Maar toch. We kunnen niet anders dan vaststellen dat ook deze Vlaamse regering zich in eerste instantie concentreert op de zogenaamde Vlaamse ruit Antwerpen-Gent-Brussel-Leuven-Mechelen. Limburg en ook West-Vlaanderen vallen te vaak buiten de prijzen. Mocht nv De Scheepvaart uit Limburg verdwijnen, dan zou dat betekenen dat we ook onze laatste Vlaamse overheidsdienst met enige omvang verliezen. Dat zou haaks staan op het Vlaamse credo van decentralisatie. Indien het van Hasselt naar Brussel amper 80 kilometer is, dan is het omgekeerde evengoed waar.

Voor het overige is deze fusie een goede zaak. Ze zorgt voor minder administratieve rompslomp en een uniforme aanpak van de binnenvaart. En de eventuele inbreng van privé aandeelhouders en van privé kapitaal laat toe om bijkomend te investeren in onze waterwegen. Dat is meer dan nodig nu onze wegen langzaam maar zeker volledig dichtslibben.

Meer over De Kern

Aangeboden door onze partners