Blèf Hôessëls kalle

De Parlementariërs De Parlëmentêre

Paul Achten Paul

De Parlementariërs / De Parlëmentêre

Ich weet nie wij zjiè oech vult a zje de Parlëmentêre èn plënêre (volle) vërgôdërèng bézig ziet. Dwô zin van alle sorte. Echte, wô het heel serieus méne, dan hee nog van dij haaf wô alleen mer ge-ëntrëssièd (geïnteresseerd) zien vùr te vrènge èn oppëziese te voere. Zje hèt ook e kùd "knikkërs" te bij wô alleen op kommando hùn stùm MOGE autbrènge. MER ..dan ès dwô nog 'n kattëgërie wô dwô 'n uiltje kump vange, anër zitte te gôpe tot ze hùnne mond bëkans nie tau krijge, dwô zin tër wô de gëzèt o'n 't lêze zien, nën hélën hoop zit te es-em-esse (sms-se). Anër zin op hùnnën I pad o'nt spéle wij de kènnër of roddëlbukskes, wij Dag Allemaal èn zo, o'n t lêze. Dwô zin tër wô o'n 't belle zien nwô hùn vro of nwô 'n anër vro, dwô zin tër wô ne spannënde bôek o'n lêze zien.EN a goed kik dan ziet zje a tër dwô gëwoon e pak Nie dwô zien. Dat ziet zje zo sjoon o'n dij bundëls pëpire wo zo mer vùr niks ôofgëdrùk zien. Enfin één grote kêméde. Zje zeut nog zègge a'sse dat vër niks môette doen, mer zie gek, dij kadette krijge .........€ për zitting. Wijvël ? Dan moei mer èns goeggële nwô :" Wat verdienen onze Parlementariërs?"

Paul Achten

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio