Inspraak voor Voerenaars in adviesraden

Print
Voeren - Om de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van doelgroepen te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en bij de evaluatie ervan, heeft de gemeenteraad een aantal adviesraden opgericht die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren.

Heb jij zin om je te engageren in één (of meerdere) van onderstaande adviesraden? Aarzel dan niet en stel je kandidaat!  Dit document kan men opvragen via info@devoor.be. De kandidaturen moeten ingediend worden voor 10 oktober 2019.

Jeugdraad: geeft vorm aan de inspraak van kinderen en jongeren bij de beleidsvoorbereiding, de uitwerking en de evaluatie van de gemeentelijke dienstverlening en met betrekking tot het jeugdbeleid en jeugdvoorzieningen.
Sportraad: geeft vorm aan de inspraak met betrekking tot het gemeentelijk sportbeleid, de sportieve vrijetijdsbesteding.
Welzijnsraad: geeft vorm aan de inspraak met betrekking tot het lokaal sociaal beleid en het algemeen welzijn van iedere burger van de gemeente met bijzondere aandacht voor de ouderen, mensen met een beperking en sociaal kwetsbare burgers.
Landbouwraad: geeft vorm aan de inspraak van landbouwers bij de beleidsvoorbereiding, de uitwerking en evaluatie van het gemeentelijk beleid met bijzondere aandacht voor het behoud van de streekidentiteit.
Bibliotheekbeheersorgaan: geeft vorm aan de inspraak over materies die relevant zijn door de bibliotheek inzake cultuureducatie, cultuurspreiding en cultuurparticipatie. Deze raad is tevens het adviesorgaan voor het beheer van de bib.
Lokaal overleg Kinderopvang: geeft vorm aan de inspraak over materies die relevant zijn voor de kinderopvang, de uitwerking en evaluatie van de gemeentelijke dienstverlening m.b.t. kinderopvang en meer algemeen het beleid rond jonge kinderen.
Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (d.i. inclusief erfgoedraad): de adviescommissie wordt op gemeentelijk niveau belast met allerlei opdrachten in het lokaal ruimtelijk beleid en op het vlak van erfgoed. Ze geeft advies over de ontwerpen van gemeentelijk stedenbouwkundige verordeningen of over vraagstukken van ruimtelijke ordening en erfgoed in de gemeente waarvoor zij door de raad of het college om advies gevraagd worden. Op eigen initiatief kan de commissie adviseren, opmerkingen maken of voorstellen doen.
Milieuraad: geeft vorm aan de inspraak met betrekking tot natuur-, milieu-, en duurzaam beleid

 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio