Antwoorden op mondelinge vragen worden voortaan genotuleerd

Open VLD vraagt en krijgt aanpassing huishoudelijk reglement

Print
Open VLD vraagt en krijgt aanpassing huishoudelijk reglement

Foto: Francis Croes

Kortessem - In een bijkomend punt vroeg en kreeg de oppositiefractie Open VLD een aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad m.b.t. het stellen, het beantwoorden en notuleren van mondelinge vragen op de raadzitting. Marie Paule Vandormael wees naar het antwoord van de gouverneur van 13 juni n.a.v. haar klacht: “Wij zijn blij dat de gouverneur, in zijn schrijven vraagt om het huishoudelijk reglement aan te passen; zodat voortaan mondelinge vragen en antwoorden, in de toekomst, op de raadzitting zelf hun beslag krijgen.

We vragen dat het huishoudelijk reglement als volgt wordt aangepast: ‘Als laatste agendapunt van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden, die niet op de agenda van de gemeenteraad staan. Deze vragen zullen beantwoord worden tijdens de openbare zitting. Indien de voorzitter van de raad, de burgemeester of de schepen niet in de mogelijkheid is om een antwoord op de vraag te geven, wordt de vraag ten laatste tijdens het vragenmoment van de volgende openbare zitting behandeld. Elk raadslid heeft het recht om 1 mondelinge vraag te stellen tijdens de openbare zitting. Minstens de essentie van de vragen en de essentie van de antwoorden hierop worden in de notulen opgenomen.’ Na wat gekibbel haalde Marie Paule Vandormael uiteindelijk toch haar slag thuis. Gemeenteraadsvoorzitter Camille Cuyx CD&V nodigde al de fracties uit voor een grondige bespreking van het geheel van het huishoudelijk reglement.

*Het stappenplan voor verdere integratie Gemeente en OCMW werd door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd. Burgemeester Tom Thijsen CD&V: “Sinds 2013 werkt de gemeente aan een integratie van het OCMW en het gemeentebeleid. Er werd ondertussen reeds heel wat vooruitgang geboekt en integratiestappen gezet zijn in de verdere integratie. Zowel gemeente als OCMW willen dit naar de toekomst verder intensifiëren. Zij hebben een gezamenlijk stappenplan uitgewerkt en een gezamenlijk organogram voor het personeel opgesteld. Hierbij wordt overlappende functies geschrapt. Zo zal op termijn de functie van OCMW-secretaris verdwijnen. De gemeentesecretaris wordt personeelsverantwoordelijke voor gemeente en OCMW.. De samenstelling van een gemeenschappelijk managementteam voor gemeente en OCMW dat opereert vanaf 1 september 2017 bestaat uit: gemeentesecretaris, financieel beheerder, diensthoofden ruimte, vrije tijd, mens en personeel & organisatie. Verder zit in het managementteam een beleids- en stafmedewerker”. Adviserend zetelen in dit team ook de burgemeester en de voorzitter van het OCMW.

Uit de bespreking van de jaarrekening 2016 blijkt dat de schuld van de gemeente, eind 2016, is teruggelopen tot 20.380.000 euro. Het resultaat op kasbasis wordt in 2016 afgesloten met een bedrag van 4.323.338 euro en de autofinancieringsmarge bedraagt 344.153 euro, een stuk hoger dan was verwacht en was vooropgesteld binnen het meerjarenplan. “Waakzaamheid blijft echter de regel”, aldus een tevreden schepen van financiën Miet Jorissen CD&V. Er komt een speeltuin in het park Haechent”. De kostprijs wordt geraamd op ruim 28.600 euro.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio