Loongrenzen in 2011

Print
Sommige bepalingen uit de wetgeving voor bedienden hangen af van het brutojaarloon. Bij de bepaling ervan wordt rekening gehouden met alle mogelijke looncomponenten: bruto-maandloon, premies, voordelen in natura, vakantiegeld … enz.

Elk jaar opnieuw bepaalt de wetgever deze nieuwe loongrenzen, waarbij dan rekening gehouden wordt met de evolutie van het indexcijfer in het voorbije jaar. De hiernavolgende loongrenzen zijn van kracht vanaf 1 januari 2011.

Proefperiode

Voor bedienen met een jaarloon van hoogstens 36.604 euro bruto kan bij de aanvang van de arbeidsovereenkomst in een proefperiode worden voorzien van maximaal 6 maanden. Voor bedienden met een hoger brutojaarloon kan de proefperiode 12 maanden duren.

Tijdens de proefperiode kan de bediende ontslagen worden met een opzeggingstermijn van slechts 7 dagen of verbrekingsvergoeding gelijk aan 7 dagen loon of zelf ontslag geven met een gelijkaardige opzeggingstermijn of vergoeding.

Niet-concurrentiebeding

Er kan maar een geldig non-concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst ingelast worden indien de bediende op jaarbasis meer verdient dan 30.535 euro bruto. Door een dergelijk beding kan de werkgever verhinderen dat een ex-werknemer gedurende één jaar overstapt naar de concurrentie om daar gelijkaardige activiteiten te gaan uitoefenen.

Als het jaarloon tussen 30.535 euro en 61.070 euro bruto ligt, mag een non-concurrentiebeding enkel worden toegepast voor functies die hiertoe zijn vastgelegd in een sectorale CAO.

Indien het jaarloon meer dan 61.071 euro bruto bedraagt kan een non-concurrentiebeding worden overeengekomen, behalve voor de functies die uitdrukkelijk zijn uitgesloten in een CAO.

Scholingsbeding

Het is de werkgever pas mogelijk om een scholingsbeding overeen te komen met een bediende als deze op jaarbasis meer verdient dan 30.535 euro bruto. Een scholingsbeding is een clausule waarbij een werknemer er zich toe verbindt om geheel of gedeeltelijk de kosten van een extra opleiding, die door de werkgever werden betaald, terug te betalen als hij het bedrijf verlaat binnen een bepaalde periode na het volgen van die extra training.

Ontslag

Ook bij ontslag van een bediende spelen verschillende loongrenzen. Zo zal een bediende die op jaarbasis niet meer verdient dan 30.535 euro bruto alleen aanspraak kunnen maken op het wettelijk minimum bij ontslag door zijn werkgever. Dit is een opzeggingsvergoeding gelijk aan drie maanden loon, per begonnen schijf van vijf jaar anciënniteit (vb. 6 jaar anciënniteit = 6 maanden verbrekingsvergoeding).

Voor bedienden met een hoger jaarloon moet er tussen partijen een overeenkomst bereikt worden. Bij gebreke aan akkoord dient de arbeidsrechtbank te beslissen. Meestal zal voor deze bedienden de formule "Sinter"-Claeys worden toegepast.

Specifiek voor bedienden, die op jaarbasis meer dan 61.654 euro bruto verdienen, is dat bij het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst al een overeenkomst kan afgesloten worden over het vergoedingspakket bij een later ontslag. Hierbij moet de werkgever minimaal het wettelijk minimum geven.

Ook de duur van het sollicitatieverlof tijdens een te presteren opzeggingstermijn wordt bepaald in functie van de hoogte van het basisjaarloon: 1 dag per week voor een bediende die op jaarbasis minder dan 30.535 euro bruto verdient en een halve dag per week voor een bediende die meer verdient. In de laatste 6 maanden van de opzeggingstermijn krijgt een bediende die meer dan 30.535 euro verdient ook een dag per week sollicitatieverlof.

Filip Tilleman

Advocaat

Tilleman van Hoogenbemt, Antwerpen