Wanneer moet mijn loon op mijn rekening staan?

Print
De betaling van het loon kan door de werkgever wettelijk alleen in cash of giraal gebeuren. Het is de ondernemingsraad die deze knoop moet doorhakken.

Bij gebreke aan een ondernemingsraad beslist de syndicale afvaardiging. Indien er geen beslissing is, dient de uitbetaling van het loon cash te gebeuren.

Tenzij dat de individuele werknemer alsnog een schriftelijke toestemming heeft gegeven om giraal betaald te worden.

De loonbeschermingswet bepaalt dat indien geopteerd wordt voor de girale betaling dit dan enkel kan door middel van een postassignatie, circulaire cheque of een overschrijving op een bank- of postchequerekening. Het is de werknemer die dan de keuze kan maken tussen deze drie mogelijkheden van girale betaling. In elk geval kan de post- of banktaks niet afgetrokken worden van het loon.

Indien de betaling cash gebeurt, dient de werkgever een kwitantie van deze uitbetaling ter ondertekening voor te leggen. Het is hoe dan ook de werkgever die de betaling van het loon moet bewijzen. De betaling van het loon wordt noch door RSZ-aangiften, noch door andere fiscale en sociale documenten opgesteld door een sociaal secretariaat op verzoek van de werkgever, bewezen.

Een gedeelte van het loon mag ook in natura worden uitbetaald op voorwaarde dat dit 1/5 van het bruto-loon niet overschrijdt. Het loon in natura moet schriftelijk worden vastgelegd.

Periode

De periodiciteit van betaling van het loon verschilt voor arbeiders en bedienden.

Het loon voor arbeiders moet ten minste tweemaal in de maand worden uitbetaald met een tussenpoos van ten hoogste 16 dagen. Het loon van de bedienden moet ten minste éénmaal om de maand worden uitbetaald.

Het exacte tijdstip van betaling van het loon voor arbeiders en bedienden wordt in principe bepaald in een collectieve arbeidsovereenkomst, afgesloten op het niveau van de sector of de onderneming zelf. De wet legt in deze hypothese geen enkele uiterste tijdslimiet op.

Als er geen cao is afgesloten, kan het tijdstip van betaling worden vastgelegd in het arbeidsreglement of ander intern reglement. Hier bepaalt de wetgever wel een ultiem tijdstip van betaling, namelijk uiterlijk de zevende werkdag na de periode waarvoor het loon verschuldigd is.

Indien er geen cao is en ook geen bepaling in het arbeidsreglement, dan stelt de wet dat het loon uiterlijk de vierde werkdag volgend op de periode waarvoor het verschuldigd is moet betaald worden. In deze context wordt de zaterdag altijd als een werkdag aangemerkt, ook al werkt de onderneming op die dag niet.

Bij een laattijdige betaling kan de werkgever veroordeeld worden om op het bruto-bedrag van het loon, de wettelijke intrest van 3,25% te betalen. Bij ontslag in de loop van de maand, dient het nog verschuldigde loon voor die maand uiterlijk betaald te worden op de eerste betaaldag die volgt op de datum van het einde van het contract (vb. bij ontslag 20 november, betaling loon voor prestaties in november uiterlijk begin december).

Filip Tilleman

Advocaat

Tilleman van Hoogenbemt