Meer steun voor jonge boeren

De maximale overheidssteun die jonge landbouwers krijgen als ze zich vestigen in het beroep wordt opgetrokken van 55.000 euro naar 70.000 euro. De Vlaamse regering heeft daarvoor groen licht gekregen van Europa. De steun kan gegeven worden onder de vorm van rente- en kapitaalsubsidies.

jvangeyte

Door de stijging wordt een deel terug goedgemaakt. In 2007 daalde de maximale toelage voor jonge landbouwers die zich voor het eerst vestigden immers van 75.000 euro naar 55.000 euro.

De maatregel past in een groter geheel. De Vlaamse regering mag van Europa de komende jaren 29,5 miljoen euro extra Euroepse middelen inzetten voor de Vlaamse land- en tuinbouw. 20,5 miljoen euro daarvan gaat naar duurzame investeringen, 9 miljoen euro naar agromilieumaatregelen.

Overbruggingsleningen

Daarnaast heeft de Vlaamse minister-president Kris Peeters, die ook bevoegd is voor landbouw, de mogelijkheden om overheidssteun te krijgen bij het afsluiten van een overbruggingskrediet verruimd. Het maximumbedrag wordt opgetrokken van 70.000 naar 90.000 euro. Het krediet kan lopen over maximaal vijf jaar. Gedurende de eerste 3 jaar kan men genieten van 3% rentesubsidie. Boeren en tuinders die minder dan 15 jaar gestart zijn, kunnen bovendien gedurende 3 jaar genieten van een waarborg door de Vlaamse overheid ten belope van 80%.

De maatregel staat open voor alle land- en tuinbouwers die in aanmerking komen voor steun van het Vlaams Landbouwinvesteringfonds. Voorwaarde blijft dat zij een substantiële inkomensdaling van 15% kunnen aantonen, die bovendien niet structureel mag zijn.

JVG