Wat verandert op 1 januari 2010

Het begin van een nieuwe maand betekent doorgaans ook enkele wijzigingen voor ons dagelijks leven. In januari 2010 is dat niet anders. Een overzicht.

jvangeyte

Minder loon

Zowat 500.000 bedienden zullen vanaf Nieuwjaar iets minder gaan verdienen. Ze zullen ongeveer 0,5% moeten inleveren. Dat komt door de automatische loonindexering. Meestal leidt die tot een stijging van de lonen omdat ze aangepast moeten worden aan de hogere prijzen voor goederen en diensten. Door de crisis zijn die laatste evenwel in waarde gedaald zodat er nu een negatieve bijstelling komt.

In circa vijftig bedrijfssectoren en kleinere subsectoren worden de lonen jaarlijks aangepast aan de index - die de stijging of daling van de prijs van goederen en diensten volgt - en dat ongeacht de grootte van de sprong. Vorig jaar leverde dat nog een toename met 4,5% op, nu dus een lichte daling.

Niet alle sectoren indexeren echter op 1 januari. De metaalsector doet dat pas in juli. Anderen doen het als de index met een bepaald percentage gestegen of gedaald is.

Postzegels duurder

Een postzegel kost vanaf 1 januari 69 cent. Dat is 10 cent meer dan vandaag. Alleen wanneer ze met minstens 10 stuks tegelijk worden gekocht, blijft de prijs op 59 cent.

Een postzegel voor een buitenlandse bestemming in Europa stijgt ook 10 cent. In plaats van 90 cent betaal je dan 1 euro. Tenzij je ze per vijf koopt. Dan blijft de prijs 1 euro.

Rookverbod in de horeca

Vanaf 1 januari geldt een algemeen rookverbod in de horeca, behalce door de drankgelegenheden die enkel voorverpakte voedingswaren serveren die zonder enige bijkomende maatregel gedurende minstens drie maanden houdbaar blijven (chips, nootjes,...). Een afzonderlijke rookkamer is wel toegelaten maar in deze kamer, die geen doorgangszone mag zijn, mag niet worden geserveerd.

Ten vroegste vanaf 2012 en ten laatste tegen juli 2014 verdwijnt ook de uitzondering voor cafés en wordt een algemeen rookverbod voor de hele sector ingevoerd.

BTW in horeca

Op de verkoop van maaltijden in de horeca moet na Nieuwjaar maar 12% BTW worden betaald in plaats van 21%. Voor dranken blijft een tarief van 21% van kracht. De maatregel moet de consument meer naar het café en het restaurant halen om zo de sector weer adem te geven. In ruil voor de lagere BTW heeft de horecasector toegezegd iets te doen aan het zwartwerk in de sector.

BTW van 6% in bouw verlengd

Goed nieuws voor wie wil bouwen. De BTW-voet van 6% op een schijf van 50.000 euro wordt verlengd. Althans indien de aanvraag voor het bekomen van de stedebouwkundige bouwvergunning is ingediend voor 1 april 2010. De facturen mogen daarna tot eind 2010 worden opgemaakt.

Het lage BTW-tarief van 6% geldt overigens ook, en dit ongeacht het bedrag, voor wie een oud gebouw laat afbreken en dit vervangt door een nieuwbouw.

Bedrijfswagens

Een bedrijfswagen waarmee de werknemer privé-verplaatsingen maakt, vormt een belastbaar voordeel in natura. Op dit voordeel moet de werknemer belastingen betalen. Vanaf 1 januari 2010 is het belastbaar voordeel echter niet langer afhankelijk van de fiscale PK, maar van de CO2-uitstoot en de CO2-coëfficiënt.

Openbare verkopen

De procedure voor openbare verkopen wijzigt. Men kan er nu voor kiezen om alles in één zitdag af te handelen in plaats van in twee. Bovendien kunnen de verkopers werken met een instelprijs. Die prijs wordt vooraf bekendgemaakt in de publiciteit. Voorts komt er een mogelijkheid van een premie. Wie als eerste kiest voor de instelprijs of voor een hogere prijs, kan een premie van 1% krijgen als hij de uiteindelijke koper wordt. De nieuwe regeling wordt van toepassing voor alle openbare verkopen waarvan de voorwaarden worden vastgesteld na 1 januari 2010.

Federale bijdrage elektriciteit stijgt

Alle elektriciteitsverbruikers in België moeten via hun elektriciteitsfactuur een federale bijdrage betalen. Met deze bijdrage worden een reeks fondsen gefinancierd die verscheidene doelstellingen hebben.

In 2010 stijgt de federale bijdrage met liefst 56%. Voor een gezin met vier leden betekent het een verhoging van hun jaarfactuur met zowat 5 euro.

Autokeuring

De autokeuring wordt duurder. Wie rijdt met een personenauto op benzine, zal vanaf 1 januari 2010 31 euro betalen in plaats van 27,50 euro. Wie in het bezit is van een dieselwagen, zal voor zijn autokeuring 38 euro betalen in plaats van 33,50 euro. En wie zijn wagen te laat aanbiedt, zal ook extra moeten betalen.

Groenestroomcertificaten

De overheid moedigt de installatie van zonnepanelen aan. Ze geeft een groenestroomcertificaat per 1.000 kWh. Dat brengt twintig jaar lang 450 euro op, onafhankelijk of men de stoom zelf verbruikt of op het net zet. Alvast voor wie de panelen voor 1 januari in gebruik neemt.

Met Nieuwjaar wijzigt de regeling. De zonnepanelen zijn goedkoper geworden. Tegelijk is hun rendement gestegen. Daarom verlaagt de steun van de overheid tot 350 euro per jaar voor elke 1.000 kWh.

Bedrijfsleiders

Bedrijfsleiders mogen de werkelijke kosten die ze maken fiscaal aftrekken van hun inkomsten. Doen ze dat niet, dan gaat de fiscus ervan uit dat dit forfaitair 5% van hun inkomsten

is, met een maximum 3.590 euro. Dit forfait verlaagt vanaf 1 januari 2010 naar 3%.

Zuiniger bouwen

Alle gebouwen waarvoor vandaag een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd, moeten een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie behalen. Uw nieuwbouwwoning moest in 2009 een E-peil halen dat maximum E100 bedraagt. Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een woning. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning. Vanaf 1 januari 2010 wordt de regelgeving strenger. Nieuwbouwwoningen mogen dan nog een E-peil halen van maximum E80. Buitenmuren en daken moeten dan nog beter worden geïsoleerd.

Verzorging zieke kinderen

Zelfstandigen die hun activiteit onderbreken om een ernstig ziek kind te verzorgen, krijgen vanaf Nieuwjaar een vrijstelling van sociale lasten voor het kwartaal dat op de onderbreking van de beroepsactiviteit volgt.

De maatregel komt onder meer tegemoet aan een verzoek van verenigingen die aandacht vragen voor ouders van kinderen met kanker. Toch is de regeling ruimer. Hij geldt voor elke medische aandoening of ingreep, die door de arts van het kind als ernstig wordt beschouwd en waarvan de arts meent dat de zelfstandige familiale bijstand moet verlenen voor het herstel van het kind.

Om op deze maatregel een beroep te kunnen doen, moeten zelfstandigen aan hun sociaal verzekeringsfonds een medisch attest bezorgen dat de ernstige aandoening bevestigt.

Begeleiding bij levenseinde

Een zelfde vrijstelling van sociale bijdragen komt er voor mensen die hun kind of partner willen begeleiden bij hun levenseinde zonder dat dit gevolgen heeft voor hun pensioenopbouw.

Daarnaast komt er een vaste uitkering, die in drie schijven wordt betaald, als de beroepsactiviteit wordt onderbroken. Ze komt overeen met twee maanden minimumpensioen van een alleenstaande zelfstandige. Het gaat dus om maximaal 1.840 euro.

Snellere uitbetaling moederschapsuitkering

Moederschapsuitkeringen zullen sneller worden uitbetaald. De drie weken verplichte rust en de facultatieve weken rust zullen ten laatste een maand na de laatste week moederschapsrust worden uitgekeerd.

Als de facultatieve moederschapsrust per week wordt genomen, zal de uitkering ten laatste een maand na de laatste week van elke rustperiode worden betaald.

Verlenging moederschapsverlof

Net zoals in het stelsel van werknemers zal een zelfstandige moeder na Nieuwjaar gedurende een periode van maximaal 24 weken haar moederschapsverlof kunnen verlengen als in de eerste dagen na de geboorte van het kind wordt beslist dat het kind voor langere tijd in het ziekenhuis moet blijven.

Vervanging moeder

Als de moeder voor het einde van het moederschapsverlof overlijdt, kan de zelfstandige die zich over het kind ontfermt verlof nemen om voor het kind te zorgen. Die persoon kan ook het bedrag krijgen van het deel van de moederschapsuitkering dat nog niet werd betaald.

Sparen

Vanaf 1 januari moeten Belgische banken die intresten uitbetalen aan ingezeten van andere lidstaten van de Europese Unie dit melden aan de fiscus van het land van de ingezetene. Het gaat om intresten op zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen en obligatiefondsen met een Europees paspoort, die hun inkomsten kapitaliseren. Als gevolg hiervan zien we dat Nederlanders nog snel hun geld terughalen uit ons land.

Akkervogels

De eerste overeenkomsten die landbouwers hebben gesloten om de akkervogels op hun percelen te beschermen, gaan in op 1 januari 2010. De Vlaamse Landmaatschappij en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) hebben in Vlaanderen 86.000 ha aangeduid waarin deze beheersovereenkomsten afgesloten kunnen worden.

Informatie voor slachtingen

Veehouders die runderen, schapen of geiten willen laten slachten in een slachthuis, moeten voortaan zogenaamde voedselketeninformatie verschaffen. Dat betekent dat ze voor het slachten informatie moeten geven over het ziekteverleden van het dier en over de behandeling ervan.

Voor varkens, pluimvee, vleeskalveren en paarden is een dergelijke verplichting al van kracht.

Identificatie van paarden en ezels

Houders van paardachtigen zoals paarden, pony's en ezels moeten hun dieren laten identificeren. Dat moet gebeuren met een chip en een paspoort. Is dit niet gebeurd, dan mogen de dieren niet vervoerd of verhandeld worden.

Paardachtigen de voor 1 juli zijn geboren en nog niet zijn geregistreerd op 1 januari 2010 worden bovendien definitief uit de voedselketen gesloten.

Elektronische facturatie

Een elektronische facturatie wordt voortaan op gelijke voet geplaatst met een factuur op papier. Zowel wat het verzenden, ontvangen en verwerken betreft, maar ook voor het archiveren.

BTW-regeling

Op 1 januari vindt de meest ingrijpende verandering in de BTW-regeling in 17 jaar plaats. De belangrijkste wijziging is dat de grensoverschrijdende diensten voortaan in de meeste gevallen worden belast in het land van de ontvanger. De procedure voor de teruggave van buitenlandse BTW wordt bovendien eenvoudiger en er komen nieuwe verplichtingen inzake rapportering.

Johan VAN GEYTE