Vlaams mestoverschot is verdwenen

Vlaanderen is zijn mestoverschot kwijt. Dat heeft minister van Leefmilieu Joke Schauvliege gezegd tijdens de Agribex-landbouwbeurs in de Brusselse Heizelpaleizen.

jvangeyte

In de jaren negentig verhitte het Vlaamse mestoverschot nog de gemoederen. Onder druk van Europa diende de Vlaamse overheid toen strenge regels uit te vaardigen om het overschot aan nitraten en fosfaten in het oppervlaktewater weg te werken. Iets wat niet zomaar aanvaard werd door de boeren, die beperkingen kregen om te bemesten. Tegen de diverse mestactieplannen werd dan ook zwaar actie gevoerd.

Vandaag kan de dierlijke mest die in Vlaanderen wordt geproduceerd op een milieukundig verantwoorde manier worden afgezet. De Vlaamse grond kan immers jaarlijks 104,6 miljoen kg stikstof en 49,2 miljoen kg fosfaat absorberen. Dat is meer dan het huidige aanbod, dat nog 100 miljoen kg stikstof en 44,6 miljoen kg fosfaat bedraagt.

Verwerking

Dat alles vlot kan worden afgezet, heeft twee redenen. Ten eerste heeft de mestverwerking in Vlaanderen een hoge vlucht genomen. Een deel van de nutriënten kunnen daardoor worden uitgevoerd naar Frankrijk, Nederland en Duitsland. En ten tweede heeft één landbouwer op de tien gekozen voor derogatie. Dat houdt in dat hij een extra deel van de bemesting op zijn grond kan invullen met dierlijke mest zonder dat dit een invloed heeft op de milieukwaliteit. Bijvoorbeeld omdat de teelten die hij verbouwt meer nutriënten kunnen opnemen.

Metingen

Dit alles heeft meteen gunstige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het percentage meetpunten waar geen enkele overschrijding van de Europese nitraatnorm van 50 mg nitraat per liter wordt vastgesteld, is gestegen tot 73%. Vorig jaar lag dat nog maar op 63%. Het aantgal meetpunten waar geen enkele overschrijding van de norm van 25 mg werd vastgesteld nam toe van 36% tot 45%.

In lijn hiermee is ook het nitraatresidu in de bodem verbeterd. In 2006 werd gemiddeld nog 107 kg stikstof per ha gemeten, nu nog 75 kg. Dat is duidelijk onder de limietwater.

Toch blijven er problemen op individuele punten. Ondanks de vooruitgang voldoet nog altijd 27% van de meetpunten niet aan de Europese norm.

JVG