Biedt brugpensioen een oplossing voor Opel?

Als het doemscenario van de mogelijke sluiting van Opel Belgium zich effectief realiseert, wordt in het kader van de onderhandelingen van het sociale plan de brugpensioenproblematiek een vitaal discussiepunt tussen werkgever en vakbonden.

jvangeyte

Onder impuls van het generatiepact zijn in principe de leeftijd van 60 jaar en een actieve loopbaan van 30 jaar als werknemer de normale condities voor brugpensionering. Het generatiepact wilde immers koste wat het kost doordrukken dat zoveel mogelijk mensen langer blijven werken, teneinde het pensioenstelsel betaalbaar te houden voor de komende generaties. De realiteit is dat in de meeste sectoren er een collectieve arbeidsovereenkomst is, die de lat van de brugpensionering nog altijd legt op 58 jaar. Dit wordt 56 jaar bij nachtarbeid van meer dan 20 jaar.

In het kader van een herstructurering kan fundamenteel worden afgeweken van deze basisprincipes, op voorwaarde dat het bedrijf minimaal 10% van z'n werknemers ontslaat. De brugpensioenleeftijd kan dan zakken tot 55 jaar. Indien het bedrijf 20% van z'n werknemers ontslaat ,kan de lat voor brugpensionering gelegd worden op 52 jaar. In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan de brugpensioenleeftijd dalen tot 50 jaar.

Geen automatisme

Dit is echter geen automatisme. Het bedrijf moet hiertoe door de minister van Tewerkstelling en Arbeid formeel erkend worden als een "bedrijf in herstructurering". Het zal hiertoe een gans dossier moeten indienen, met o.a. een bedrijfscao inzake brugpensioen en een herstructureringsplan, dat voorafgaandelijk is voorgelegd aan de ondernemingsraad.

Bij een positieve beslissing kan de minister een bedrijf gedurende maximaal twee jaar het statuut geven van onderneming in herstructurering. De onderneming wordt dan verplicht om een tewerkstellingscel op te richten, samen met de vakbonden en de regionale dienst voor arbeidsbemiddeling. De taak van de cel bestaat er voornamelijk in om te waken over de effectieve uitvoering van de begeleidingsmaatregelen die werden afgesproken door de sociale partners in het kader van de herstructurering(outplacement, opleidingen, arbeidsherverdelende maatregelen…).

Geen vervangingsplicht

De erkenning door de minister zal tevens tot gevolg hebben dat het bedrijf niet meer verplicht wordt om de ontslagen bruggepensioneerde werknemers te vervangen door uitkeringsgerechtigde werklozen. Tevens kan het bedrijf dan met het oog op brugpensioen de opzeggingstermijn voor bedienden verkorten tot zes maanden ( vanaf 5 jaar anciënniteit) en tot drie maanden, indien minder dan vijf jaar anciënniteit.

Filip Tilleman Advocaat Tilleman van Hoogenbemt, Antwerpen