Planning voor haven van Antwerpen van start

De Vlaamse regering heeft het startsein gegeven voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de haven van Antwerpen. Daarin wordt vastgelegd welke activiteiten op welke gronden uitgevoerd mogen worden. Hierdoor moet het makkelijker worden om nieuwe haven- en bedrijventereinnen te realiseren.

jvangeyte

Voor een aantal gebieden die een nieuwe bestemming krijgen, zal een onteigeningsplan opgemaakt worden. Zowel voor landbouwers die worden getroffen als voor anderen wordt daarbij een begeleidingsplan opgemaakt.

De betrokken diensten van de Vlaamse overheid bereiden nu een voorontwerp van GRUP voor. Dat zal voorgelegd worden aan alle betrokken overheden en andere adviserende instanties. Na de verwerking ervan wordt het ontwerp 'voorlopig vastgesteld' door de Vlaamse regering en krijgt elke burger of vereniging de kans om zijn opmerkingen of bezwaren te formuleren. Dit alles gaat dan naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening, die een nieuw advies opmaakt voor de Vlaamse regering. En die kan het GRUP daarna definitief vastleggen.

Projecten

Minister Hilde Crevits: “Nadat gedurende bijna tien jaar geen grote wijzigingen aan de ruimtelijke planning van het havengebied Antwerpen mogelijk waren, gaat nu eindelijk de noodzakelijke invulling gebeuren. Hierdoor gaan projecten die planologisch niet mogelijk waren omwille van de bestemming na de opmaak van de GRUP gerealiseerd kunnen worden. Enkele voorbeelden van belangrijke deelprojecten zijn onder meer de inrichting van het logistiek park Schijns (RO), de tweede fase van het logistiek park Waasland (LO), de uitbreiding van het vormingsstation en de main hub (spoorwegen, RO), de zuidwestelijke wegontsluiting Polderhuis (LO), de natuurinrichting in het Opstalvalleigebied (RO), …”

JVG