Wat telt mee bij een ontslag?

Als een bediende, die op jaarbasis minder dan 32.200 euro verdient, ontslagen wordt, wordt de opzeggingstermijn door de wet bepaald. Hij bedraagt dan drie maanden per begonnen schijf van vijf jaar anciënniteit.

jvangeyte

Bijvoorbeeld: iemand met 6 jaar anciënniteit zal aanspraak kunnen maken op zes maanden verbrekingsvergoeding.

Indien een bediende op jaarbasis meer verdient dan 32.200 euro (inclusief alle voordelen zoals privégebruik firmawagen), dan moeten werkgever en werknemer onder elkaar een akkoord vinden over de opzeggingstermijn. Bij gebreke daaraan dient de arbeidsrechtbank de knoop door te hakken. De vraag rijst hier welke criteria men dient in overweging te nemen om de opzeggingtermijn of opzeggingsvergoeding te begroten?

De rechter moet nagaan hoeveel kans de ontslagen werknemer heeft om een gelijkwaardige betrekking te vinden rekening houdend met: de anciënniteit, de leeftijd, de belangrijkheid van de functie en het bedrag van het loon. Aan deze vier elementen wordt een verschillend belang gehecht. In veel gevallen wordt de anciënniteit als het belangrijkste element beschouwd en wordt de opzeggingstermijn hoger in functie van de anciënniteit.

Anciënniteit

Sommige rechtspraak gaat dit nuanceren en zeggen dat een hoge anciënniteit er toe bijdraagt dat men vlugger een nieuwe job vindt omdat men blijk heeft gegeven van betrouwbaarheid en heel wat ervaring heeft opgedaan. Het belang van de functie wordt om die reden ook wat afgezwakt. Men gaat er van uit dat een grote specialisatiegraad er toe bijdraagt dat men vlugger een nieuwe job kan vinden. Dit kan natuurlijk niet veralgemeend worden.

Leeftijd

De leeftijd speelt onmiskenbaar een rol bij het vinden van een nieuwe betrekking. De rechtspraak is het er wel roerend over eens dat wanneer een bediende met een gevorderde leeftijd maar een zeer geringe anciënniteit wordt ontslagen het belang van de leeftijd drastisch moet ingeperkt worden. Men wil koste wat het kost vermijden dat men anders werkgevers er toe zou aanzetten om zeker geen oudere werknemers aan te nemen.

Loon

De factor loon gaat in de evaluatie in principe minder doorwegen. Naast deze vier klassieke elementen kan de rechter ook rekening houden met 'elementen eigen aan de zaak' en 'belangen van werkgever en werknemer'. Maar hier is minder éénsgezindheid in de rechtspraak. Zo zal de ene arbeidsrechtbank wel rekening houden met de economische toestand en de andere dan weer niet.

Nadien

Er bestaat wel éénsgezindheid over het feit dat gebeurtenissen die dateren van na het ontslag geen invloed kunnen hebben op de bepaling van de opzeggingsvergoeding. De rechter moet zich dus werkelijk plaatsen op het ogenblik van het ontslag zelf. Zo is het irrelevant of de ontslagen werknemer enkele dagen later een nieuwe job vond of zich niet de moeite getrooste om zich in te schrijven bij de RVA en zo zijn wedertewerkstellingskansen hypothekeerde.

Filip Tilleman

Advocaat

Tilleman van Hoogenbemt, Antwerpen