N-VA stapt niet in Leterme I

N-VA stapt volgende maand niet in een regering. In de ogen van het partijbestuur is het akkoord over een staatshervorming te vaag. Hoe het met het kartel CD&V N-VA moet is niet duidelijk.

Belga

Bart De Wever maakte de beslissing bekend na afloop van het partijbestuur.

Het tweede pakket met de belangrijke stappen in de staatshervorming is te vaag en te voorwaardelijk om op basis daarvan in een definitieve regering te stappen, luidt het.

De N-VA zal zich bij de stemming over het vertrouwen in de regering - op 22 maart - onthouden. Volgens De Wever is er nu geen sprake van een breuk in het kartel met CD&V.

Op 21 juli, waarneer duidelijkheid zal zijn over het tweede luik van de Staatshervorming, zal N-VA zijn definitieve houding bepalen.Lees ook: Integrale tekst communautair akkoord


Houding N-VA verontrust CD&V niet

De houding van de N-VA lijkt kartelpartner CD&V niet te verontrusten. "De N-VA vindt de inhoud van het akkoord positief maar vraagt meer duidelijkheid rond de concretisering", zegt de partijwoordvoerder. Die voegt er aan toe dat beide partijen de intentie hebben om het kartel CD&V/N-VA overeind te houden.

CD&V maakte maandag een positieve balans op van het akkoord. Voor N-VA is wat er op tafel ligt onvoldoende om aan de regering deel te nemen. "Belangrijk is nu hoe we het luik staatshervorming de komende maanden verder gaan invullen", klinkt het bij CD&V. "Als dat proces is afgerond, zal de N-VA opnieuw kunnen evalueren", luidt het.

Leterme tevreden over akkoord

Vicepremier Yves Leterme is tevreden dat de inspanningen van acht maanden onderhandelen en de voorbereidende werkzaamheden vandaag tot een eerste resultaat hebben geleid. "Het akkoord in de Groep van Wijzen beantwoordt duidelijk aan de doelstelling om binnen een nieuw institutioneel evenwicht de gemeenschappen en gewesten beter in staat te stellen een beleid te voeren dat een antwoord biedt aan de noden van de mensen en de uitdagingen van de bedrijven", stelt Leterme.

Volgens de minister van Institutionele Hervormingen is door de volgehouden inzet van velen nu een dynamisch staatshervormingsproces op gang gebracht. Hij dankt de Groep van Wijzen voor hun groot engagement hierin.

Leterme herinnert eraan dat de onderhandelingen over het tweede pakket hervormingsvoorstellen, zoals afgesproken, onmiddellijk na het indienen van de eerste reeks voorstellen zullen starten. Alle partners kunnen voor de realisatie hiervan opnieuw op zijn volle inzet rekenen.

CD&V verdedigt akkoord

Op een moment dat kartelpartner N-VA het communautaire akkoord onvoldoende noemt, stuurt CD&V een persmededeling de wereld in waarin ze het akkoord verdedigt. "Belangrijk is de vaststelling dat na een lange periode van afwijzing, er nu een concreet perspectief is op meer bevoegdheden voor de gemeenschappen en gewesten, om verder een beleid te ontwikkelen dat beter is afgestemd op de noden van hun inwoners. Daarom zal CD&V de komende dagen en weken ook meewerken aan de verdere invulling van dit akkoord", stelt CD&V-voorzitter Etienne Schouppe.

Het politiek bestuur van de CD&V boog zich maandagmorgen over het akkoord dat in de loop van de nacht is afgesloten. Daar vielen vooral positieve reacties te noteren. In een mededeling reageert ook voorzitter Etienne Schouppe tevreden.

"CD&V had een staatshervorming gevraagd die zowel de huidige regionale bevoegdheden homogener zou maken, als nieuwe bevoegdheden zou toekennen aan de gemeenschappen en gewesten. Dit akkoord voorziet twee luiken die duidelijk ingaan op onze vragen", stelt Schouppe.

Volgens de partijvoorzitter, die zelf meewerkte aan het akkoord, maximaliseert het akkoord het eerste pakket met communautaire maatregelen. Daarnaast legt het akkoord de thema's van het tweede pakket vast, met de garantie op een duidelijke timing.

"Binnen de volgende regering moet een akkoord tot stand komen over onder meer het arbeidsmarktbeleid, het gezondheidsbeleid, het gezinsbeleid, het openbaar ambt en het vervolgingsbeleid op het vlak van gewestbevoegdheden. Dit tweede luik moet voor het zomerreces door het parlement worden goedgekeurd. Ook zal worden nagegaan hoe de deelgebieden meer kunnen worden geresponsabiliseerd voor hun beleidsbeslissingen en in welke mate hun fiscale autonomie kan worden uitgebreid", klinkt het.

Schouppe besluit dat er na een lange periode van afwijzing nu een concreet perspectief bestaat op meer bevoegdheden voor de deelstaten en op een beleid dat beter is afgestemd op de noden van de mensen. "Daarom zal CD&V de komende dagen en weken ook meewerken aan de verdere invulling van dit akkoord".

Tevredenheid is er ook over het feit dat nu eindelijk de begroting kan worden vastgelegd. "Onder leiding van vice-eerste minister Yves Leterme zal nadien ook werk kunnen worden gemaakt van de sociaal-economische bepalingen van de toekomstige regeerverklaring".

Franstalige reacties

De houding van de N-VA is vooral een probleem voor het kartel. Dat zegt de MR maandagavond. De Franstalige liberalen zeggen nu eerst met Verhofstadt te willen voortwerken aan de begroting. Welke houding de partijen aannemen, zullen we later wel zien, luidt het. Voor cdH en Ecolo is dit het zoveelste bewijs dat met N-VA niet samen te werken valt.

Volgens cdH-voorzitster Joëlle Milquet bewijst de houding van de partij nogmaals dat de N-VA altijd al het probleem is geweest.

Co-voorzitster van Ecolo Isabelle Durant stelt maandag dat "met die mensen acht maanden verloren is gegaan. Het is onmogelijk om een regering op de been te brengen met een partij die België weg wil. Wij waren de eersten om dit op te merken, maar kregen daarvoor de wind van voor en werden bestempeld als aanstellers. Het enige wat wij toen deden was voorwaarden stellen voor deelname aan een stabiele regering", zegt Durant.

Net zoals de MR vindt de PS dat de houding van de N-VA om volgende maand niet in een definitieve regering te stappen vooral een zaak is van het kartel.