Online criminaliteit prioriteit politie

De Ministerraad heeft vrijdag het licht op groen gezet voor het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011. Dat plan bepaalt voor die periode de prioriteiten voor de politiediensten en het openbaar ministerie. Het bouwt grotendeels voort op het vorige plan. Cruciaal is dat politie en parketten een tandem vormen.

Belga

"Het gaat niet alleen om een politieplan", stelde minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael. Ook andere diensten, inzonderheid Justitie, zijn er nauw bij betrokken. Dewael herhaalde daarbij zijn stelling dat het niets uitmaakt indien de politie criminele opspoort, maar intussen bij de parketten de neuzen in een andere richting staat. Minister van Justitie Jo Vandeurzen onderschreef die stelling.

Prioritair in het plan is de aanpak van informatiecriminaliteit. "Het net is een gegeven waar meer en meer zware criminelen en terroristen hun boodschap op verspreiden", lichtte Dewael toe. Er werden al inspanningen geleverd in de strijd tegen internetcriminaliteit. Die zullen worden voortgezet.

Een andere prioriteit is de strijd tegen geweldscriminaliteit, met in het bijzonder aandacht voor intrafamiliaal geweld. Daarnaast wordt werk gemaakt van het tegengaan van overlast en straatcriminaliteit, "zaken waar de burger terecht wakker van ligt", dixit de Open Vld'er en die niet alleen moeten worden aangepakt via het systeem van gemeentelijke administratieve boetes.

Ook rondtrekkende dadergroepen en terrorisme blijven belangrijke aandachtspunten. Minister Dewael gaf nog mee dat hij in het kader van de begrotingsonderhandelingen extra middelen wil bekomen voor de aanwerving van 200 bijkomende politieambtenaren, bovenop de huidige 1.150. Hij benadrukte ook dat criminaliteit geen statisch gegeven is en dat het plan dus altijd kan worden bijgestuurd.

Vandeurzen

Ook minister Vandeurzen benadrukte dat veiligheid een traject moet zijn. Als bepaalde fenomenen prioriteit meekrijgen, dan betekent dit dat men binnen Justitie zijn verantwoordelijkheid neemt en dat dit zich moet vertalen in circulaires van de procureurs-generaal, zei de Justitieminister.

De CD&V'er toonde zich tevreden dat er duidelijke werkafspraken tussen politie en justitie in het plan zijn opgenomen. Hij zegt ook te willen meewerken aan de meetbaarheid van resultaten. Tevredenheid was er ook omdat er voor bepaalde fenomen operationele draaiboeken worden voorzien.

Vandeurzen kwam ook terug op het engagement van de politie om mee te werken bij de opvolging van voorwaardelijk invrijheidgestelde veroordeelden, een zaak die aan de orde was na de arrestatie van de vermoedelijke daders van de schietpartij in Lot waarbij politieagente Kitty Van Nieuwenhuyse om het leven kwam.

Dewael

Dewael kreeg ook vragen voorgeschoteld over de tweetaligheid binnen de Brusselse politie. Hij gaf toe dat zich daar een probleem stelt na een recent arrest van het Grondwettelijk Hof.