Wat verandert er op 1 mei?

Vandaag, de eerste dag van mei hoeft u naar alle waarschijnlijkheid niet te werken, maar dat betekent niet dat er niks verandert voor uw portefeuille. Wij lijsten de belangrijkste veranderingen voor u op.

fvranckx

Alcoholcontrole voor watersporters

Watersporters op de binnenwateren, in de havens en op de stranden van de kust kunnen zich aan alcohol- en drugcontroles verwachten. Het vernieuwde Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (APSB) maakt die controles voortaan mogelijk.

Het APSB vermeldde al een verbod op dronkenschap, maar het vernieuwde reglement bepaalt nu ook op welke manier de politie controles kan uitoefenen. De controles zullen op dezelfde manier gebeuren als in het wegverkeer. Ook de straffen zullen gelijkaardig zijn aan die op de weg, al zal dat ook afhangen van de beoordeling van het parket.

Vanaf 1 mei zal bovendien waterskiën, jetskiën en varen bij hoge snelheid verboden worden wanneer de zichtbaarheid minder dan 300 meter bedraagt. Tot nu toe gold enkel dat de zichtbaarheid "voldoende" moest zijn.

Vlaamse huurpremie en -subsidie gewijzigd

De nieuwe regels voor de Vlaamse huurpremie en -subsidie worden van kracht. De Vlaamse overheid helpt daarmee mensen die al lang wachten op een sociale woning of die verhuizen van een slechte onaangepaste woning naar een goede woning op de private huurmarkt.

Voor de huurpremie wordt de doelgroep uitgebreid. Voortaan volstaat het om vier jaar ononderbroken ingeschreven te zijn bij een sociale huisvestingsmaatschappij om in aanmerking te komen. Tot nu toe was dat vijf jaar. De nieuwe groep potentieel rechthebbenden zal automatisch een aanvraagformulier krijgen. De hoogte van de premie is afhankelijk van de huurprijs en het aantal personen ten laste.

Bij de maandelijkse tegemoetkoming voor een huurder die vanuit een "slechte" naar een "goede" private huurwoning verhuist, de huursubsidie, wijzigt vanaf 1 mei onder meer de berekeningswijze van de subsidie. Voortaan zal het gaan om een derde van de huurprijs, met een maximum van 120 euro. Maar dat bedrag kan nog verhoogd worden met 20 euro per persoon ten laste. Op plaatsen waar de huurprijzen hoog liggen, worden die bedragen met 10 procent verhoogd. De degressiviteit in de subsidie verdwijnt.

Fiscus kan bankgegevens opvragen

De fiscus kan voortaan de bankgegevens van alle Belgen opvragen bij het Centraal Aanspreekpunt (CAP), een daarvoor opgerichte instantie. Dat CAP bevat alle bankrekeningnummers die natuurlijke personen en rechtspersonen, die al dan niet in België wonen, bij Belgische financiële instellingen hebben.

De fiscus moet zo een snel overzicht krijgen van de banken die hij moet contacteren bij een onderzoek naar een belastingplichtige.

Die databank zal onder strikte voorwaarden elektronisch geraadpleegd kunnen worden door hooggeplaatste belastinginspecteurs, en enkel als er een duidelijk vermoeden van fiscale fraude bestaat. De belastingplichtige moet vooraf een waarschuwing krijgen, zodat die zich kan verdedigen.

De gegevens worden acht jaar bewaard. De banken moeten niet vrijgeven hoeveel geld op de rekening staat.

Kwetsbare groepen krijgen langer inschakelingsuitkering

Jongeren met medische of mentale problemen hebben vanaf 1 mei twee jaar langer recht op een inschakelingsuitkering. De duurtijd stijgt van drie naar vijf jaar.

De inschakelingsuitkering werd tot nu toe voor hoogstens drie jaar toegekend, maar voor twee groepen wordt die periode voortaan verlengd tot vijf jaar.

Het gaat om werkzoekenden met ernstige medische of mentale problemen die positief meewerken aan een aangepast traject en om jongeren met een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 33 procent die eenzelfde attitude hebben.

Dienstencheques van 8,5 euro niet langer geldig

De dienstencheques met de oude waarde van 8,5 euro vervallen op 1 mei. Ze kunnen vanaf dan niet meer gebruikt, terugbetaald of omgeruild worden. Wie voor die datum nog elektronische dienstencheques wil omruilen of terugbetaald krijgen, kan op www.dienstencheques-rva.be terecht voor de info daarover.

Belga, Archieffoto's PN