42 loopbaanjaren

Een van de voornaamste uitdagingen voor de nieuwe federale regering die na de verkiezingen van 25 mei aan de macht komt, is de hervorming van de pensioenen. Alle partijen zijn daarvan overtuigd. Dat is nodig omdat onze bevolking vergrijst. Er zijn in verhouding steeds minder actieven voor steeds meer gepensioneerden. Bovendien leven we gemiddeld gesproken langer, waardoor we langer van ons pensioen genieten.

tmas

Dat stelt problemen naar de betaalbaarheid van de toekomstige pensioenen. Nu geven we 10,2 procent van ons bruto binnenlands product uit aan pensioenen. Tegen 2030 loopt dat op tot 13,6 procent. Ook de uitgaven voor gezondheidszorg zullen toenemen - van 8,1 naar 9 procent van het bbp - omdat oudere mensen ook meer van die zorgen nodig hebben. En daarom de noodzaak om de pensioenen te hervormen.

Een mogelijkheid om de pensioenen betaalbaar te houden, is het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd van nu 65 jaar naar bijvoorbeeld 67 jaar. Daar is veel verzet tegen bij de bevolking. Een andere mogelijkheid is dat men nog enkel rekening houdt met het aantal gewerkte jaren bij de berekening van het pensioen. Zoals de sp.a gisteren bij monde van Bruno Tobback, Monica De Coninck en Meryame Kitir voorstelde.

Over dat voorstel leest u meer verderop in de krant. In essentie komt het voorstel er hierop neer dat de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar verdwijnt. In de plaats komt een volwaardig pensioen na 42 loopbaanjaren. Loopbaanjaren zijn gewerkte jaren en gelijkgestelde jaren. Dat zijn jaren die meegeteld worden bij de pensioenberekening ondanks het feit dat men niet werkte omwille van bijvoorbeeld werkloosheid, ziekte of zorgverlof. Het sp.a-voorstel heeft het voordeel van de eenvoud en de doorzichtigheid.

Het voorstel van de sp.a kan helpen om de meerkost van de vergrijzing te temperen, maar volstaat niet om die meerkost volledig op te vangen. Dat kan alleen indien we ook met meer mensen gaan werken. Dat is de tweede uitdaging voor de nieuwe regering: zorgen dat onze economie de concurrentie aankan en zo zorgt voor meer werk.

Voor een goed begrip, het sp.a-voorstel slaat enkel op het wettelijk pensioen, de zogenaamde eerste pijler. De pensioenhervorming zal ook moeten slaan op de tweede en derde pensioenpijler om uiteindelijk te komen tot een volwaardig pensioen voor alle Belgen. De tweede pensioenpijler is het aanvullend pensioen dat men via de werkgever krijgt. Niet alle werknemers hebben een groepsverzekering, de nieuwe regering zal samen met de sociale partners moeten nagaan hoe men dat kan veralgemenen. De derde pijler is het individuele pensioensparen.

Eric Donckier