Wanneer mag ik met vakantie?

Een vakantie moet per definitie een zorgeloze periode zijn. Toch kunnen ook tijdens de vakantie enkele arbeidsrechtelijke problemen de kop opsteken.

jvangeyte

Het kan al beginnen met de datum van de te nemen vakantie. Het basisprincipe is hier glashelder: de werkgever en de werknemer moeten een akkoord hebben over de datum van vakantie. Als een werknemer toch zonder akkoord van zijn werkgever hals over kop op vakantie vertrekt, kan dit een ontslag om dringende reden tot gevolg hebben, zonder enige verbrekingsvergoeding.

In de plaats van het recht zelf in handen te nemen, dient een werknemer bij blijvende onenigheid over de vraag wanneer hij op vakantie kan vertrekken een kortgeding in te spannen voor de voorzitter van de arbeidsrechtbank. Deze beslist dan finaal of er effectief op vakantie kan gegaan worden of niet.

Tijdens met de werkgever vooraf overeengekomen vakantieperiode, kan een werknemer ziek vallen. Dit is dubbele pech. Immers: de vakantiedagen tijdens dewelke dat men ziek is blijven als vakantiedagen gelden. Ze worden onverbiddelijk afgetrokken van het aantal vakantiedagen dat men wettelijk op jaarbasis kan krijgen. Nadien zal de werknemer geen aanspraak kunnen maken op een aantal vakantiedagen ter compensatie voor de ziekteperiode. Voor deze ziektedagen wordt tevens het gewone vakantiegeld betaald en geen gewaarborgd loon wegens ziekte.

Kort verzuim

Wanneer een werknemer huwt, ouder wordt of geconfronteerd wordt met een overlijden, dan heeft hij krachtens de regeling van het kort verzuim recht op een aantal door de werkgever betaalde dagen afwezigheid op het werk.

Indien deze speciale gebeurtenissen zich echter voordoen tijdens de vakantie van de werknemer, dan zal de vakantie gewoon doorlopen. De werknemer zal na de vakantie geen aanspraak kunnen maken op compensatiedagen voor de tijdens de vakantie verloren dagen van kort verzuim.

Wanneer daarentegen een wettelijke feestdag valt in de vakantieperiode dan behoudt deze dag de hoedanigheid van wettelijke feestdag en wordt hij ook als dusdanig betaald door de werkgever. Zo ook kunnen de dagen moederschapsrust van een werkneemster niet worden afgetrokken van het saldo vakantiedagen, zelfs indien deze rust zich tijdens de vakantieperiode zou situeren.

Filip Tilleman

Advocaat

Tilleman van Hoogenbemt, Antwerpen