Bijverdienste gepensioneerden: RVP telt dubbel vakantiegeld niet mee

De pensioendiensten nemen de ontvangen vakantiegelden voortaan op in het jaar van uitbetaling om uit te maken of iemand die deels blijft werken al dan niet te veel bijverdient. Het dubbel vakantiegeld dat men krijgt, wordt zelfs helemaal weggelaten uit de berekening voor wie zijn pensioen via de RVP ontvangt en na zijn pensionering nog iets bijverdient als werknemer. Wie zijn pensioen via de PDOS ontvangt, heeft voorlopig minder geluk.

jvangeyte

De gepensioneerde die zijn pensioen cumuleert met inkomsten uit een beroepsactiviteit moet deze inkomsten beperken tot een bepaalde grens. Gaat hij daarboven, dan moet hij een deel van zijn pensioen inleveren. Deze grens hangt af van de aard van het pensioen (rust- of overlevingspensioen), de uitgeoefende arbeid (werknemer of zelfstandige), de leeftijd van de gepensioneerde en het al dan niet hebben van kinderlast.

Om na te gaan hoeveel het inkomen in een bepaald kalenderjaar bedraagt, worden alle inkomsten samengeteld, dus naast het loon ook onder andere de eindejaarspremie en het vakantiegeld.

Tot nog toe bestond er onduidelijkheid: moest men kijken naar het jaar waarop het vakantiegeld betrekking had of naar het jaar van uitbetaling en moest het dubbel vakantiegeld worden meegeteld of niet.

Minister voor pensioenen Michel Daerden maakt nu komaf met die onduidelijkheid. Vanaf het jaar 2011 wordt het vakantiegeld meegeteld in het jaar van uitbetaling. En het dubbel vakantiegeld wil hij laten wegvallen in de berekening.

De Rijksdienst voor Pensioenen past de aankondiging van Daerden over het dubbel vakantiegeld meteen toe. De dienst rekent dit niet langer meer voor gepensioneerden die nog bijverdienen als werknemer. De pensioendienst van de ambtenaren, de PDOS, wacht daarentegen nog op de wetswijziging. Hij telt het dubbel vakantiegeld voor iemand die bijverdient als werknemer wel nog mee.

Informatie

De Rijksdienst Voor Pensioenen zal voortaan ook ieder jaar de gepensioneerden die nog een beroepsactiviteit uitoefenen informeren over de te respecteren jaargrenzen. De Ombudsman Pensioenen had de RVP eveneens aangemoedigd een dergelijk initiatief te nemen.

Daerden zei dit in antwoord op een parlementaire vraag van Leen Dierick. Ombudsman Pensioenen Tony Van der Steen had in een vorig jaarverslag op meer duidelijkheid aangedrongen.

Johan VAN GEYTE

Lees ook:

Aangeboden door onze partners