Letterlijk: de verklaring van de Belgische bisschoppen

De bisschoppen willen de slachtoffers van seksueel misbruik nu ook financieel tegemoetkomen. Dat heeft de Kerk maandag bekendgemaakt. Lees hier de integrale tekst van de persmededeling.

ikerremans

Bisschoppen bereid tot schadevergoeding voor seksueel misbruik

De bisschoppen en religieuze oversten hebben heel aandachtig het verslag doorgenomen dat unaniem werd goedgekeurd door de Bijzondere commissie betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk. Ze houden eraan hun waardering uit te drukken voor het belangrijke werk van de parlementaire commissie voorgezeten door mevrouw Karine Lalieux.

Zij zijn diep geraakt en drukken hun ontzetting uit over de zware feiten die door geestelijken of leden van religieuze gemeenschappen werden gepleegd. Deze feiten hebben bij de slachtoffers groot lijden verwekt en trauma’s nagelaten, vaak gedurende lange jaren. Dat betreuren ze zeer oprecht. Ze waarderen ook de moed die de slachtoffers opbrachten om de pijnlijke feiten te melden.

Zonder omwegen erkennen de bisschoppen en religieuze oversten dat vele daders van deze feiten leden van de Kerk zijn, bekleed met een bijzonder moreel gezag, dat ze, uit respect voor het vertrouwen dat hun werd verleend, voorbeeldig hadden moeten uitoefenen. De bisschoppen en religieuze oversten zijn zich bewust van hun morele verantwoordelijkheid en van de verwachting van de gehele samenleving naar hen toe. Daarom willen ze zich inzetten voor de erkenning van de slachtoffers en het herstel van hun leed. Zo willen zij de slachtoffers in hun waardigheid herstellen en hen, volgens hun noden, ook financieel tegemoetkomen.

In deze geest en in dit perspectief stemmen de bisschoppen en religieuze oversten ermee in om, volgens het voorstel van de parlementaire commissie voorgezeten door mevrouw Lalieux, samen te werken met de deskundigen van de Opvolgingscommissie aan de organisatie van een pluridisciplinaire vorm van arbitrageprocedure voor de reeds verjaarde feiten, waarover hoven en rechtbanken geen uitspraak meer kunnen doen. Bovendien lijkt het wenselijk te zijn dat de arbiters ook de bevoegdheid zouden hebben om de partijen te oriënteren naar bemiddeling.

De bisschoppen en religieuze oversten zijn unaniem en vastberaden om al het mogelijke in het werk te stellen opdat de zware feiten die heel onze samenleving terecht betreurt, zich nooit meer kunnen herhalen.