Gemeente wil fuiven niet verbieden maar belooft extra maatregelen

Buurtbewoners Den Hamel Guigoven willen af van fuiflast

Print
Buurtbewoners Den Hamel Guigoven willen af van fuiflast

Foto: Francis Croes

Kortessem - Een aantal buurtbewoners van het buurthuis Den Hamel in Guigoven hebben bij de gemeente hun beklag gemaakt over de overlast die jeugdfuiven in het centrum veroorzaken o.m.: lawaaihinder en het moedwillig bevuilen met urine van brievenbussen en speeltuigen van het naburige kleuterspeelpleintje. Deze buurtbewoners vragen in een brief aan het schepencollege daarom dat de gemeente het fuiven in het centrum van Guigoven volledig zou verbieden. Volgens burgemeester TomThijsen CD&V zijn de overtredingen, die er plaats vonden relatief beperkt en worden de klachten niet door iedereen uit de buurt onderschreven.

De gemeente gaat nu Heras-hekken plaatsen om het speelpleintje af te schermen en gaat, in overleg met de jeugdraad, maatregelen nemen die er voor zorgen dat in al de gemeentelijke zalen de jeugdfuiven voortaan rustiger verlopen. Buurtbewoner Frans Hermans: “Recent  nog tijdens een fuif vonden de feestvierders dat ze de buurt moesten pesten door heen en weer te rijden (tot 4u ’s morgens), te toeteren en nog ander lawaai te maken. Op de speelplaats van de kleuterklas werd op de speeltuigen geklommen en van boven af geplast op speeltuigen en brievenbussen. Wij hebben daarop de politie gebeld. We vragen dan ook dat het schepencollege, het fuiven in het centrum van Guigoven voortaan verbiedt.” Burgemeester Tom Thijsen: “Uit de geluidsmetingen die de politie, tijdens een chirofuif, nog recent uitvoerde blijkt dat er over de hele avond dat de fuif plaats vond er wat geluidsnormen betreft slechts 1 overtreding werd begaan. Deze overtreding vond plaats gedurende een periode van 15 minuten en dit enkel tussen 01u00 en 02u00 ‘s nachts Nadien werden er geen overtredingen meer vastgesteld. We vinden een maatregel zoals het verbieden van fuiven in buurthuis Den Hamel dan ook overbodig. Met de technische dienst hebben we afspraken gemaakt om aan het speelpleintje naast het buurthuis, rond de speeltoestellen, Heras-hekken te plaatsen. In de toekomst willen we wel met al de organisatoren duidelijke afspraken over het fuiven in de gemeentelijke zalen. Op de eerstvolgende jeugdraad van 24 april wordt het fuiven in al de gemeentelijke zalen van Kortessem ten gronde besproken. Het is de bedoeling dat de jeugdraad een afsprakennota opmaakt en deze ter advies, voorlegt aan het schepencollege. Na goedkeuring volgt er een terugkoppeling.”

 

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio